ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ [24.000,00€] ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ [2.400,00€]


Δημοσιεύθηκε στις 12-12-2012 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως [ΦΕΚ Α΄ 240/12.12.2012] η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδας (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων, παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσεων και άλλες επείγουσες διατάξεις», η οποία, μεταξύ άλλων, προβλέπει την μείωση του ελάχιστου απαιτούμενου κεφαλαίου για την σύσταση (και λειτουργία) των κεφαλαιουχικών Εταιρειών.

Ειδικότερα, το ελάχιστο Εταιρικό Κεφάλαιο των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης από τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ [4.500,00 €], ποσό στο οποίο ανερχόταν μέχρι σήμερα - το εν λόγω δε κατώτατο όριο είχε οριστεί δυνάμει του άρθρου 16 παρ.2α του Ν.3661/2008 [ΦΕΚ Α΄89/19.05.2008] κατόπιν ομοίως μείωσης του προηγουμένως ισχύοντος ποσού ως ελάχιστου κεφαλαίου των Ε.Π.Ε., των δεκαοκτώ χιλιάδων ευρώ [18.000,00€]-, ορίζεται πλέον, δυνάμει του άρθρου 6 παρ.3 περ.β της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου,σε δύο χιλιάδες τετρακόσια ευρώ [2.400,00€], το οποίο πρέπει να είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά την κατάρτιση της εταιρικής σύμβασης. Δυνάμει δε του άρθρου 6 παρ.3 περ.γ της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, ορίζεται ότι το Εταιρικό Κεφαλαίο των Ε.Π.Ε. δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να μειωθεί κάτω των δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ [2.400,00€], ούτε τα εταιρικά μερίδια κάτω των τριάντα ευρώ [30,00 €].

Επίσης, το ελάχιστο Μετοχικό Κεφάλαιο των Ανωνύμων Εταιρειών από εξήντα χιλιάδες ευρώ [60.000,00 €], ποσό στο οποίο ανερχόταν μέχρι σήμερα, ορίζεται πλέον, δυνάμει του άρθρου 6 παρ.3 περ.α της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες ευρώ [24.000,00€], το οποίο πρέπει να είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά την σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της άνω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 12ης-12-2012  [ΦΕΚ Α΄ 240/12.12.2012] εδώ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ) Ι. ΡΑΜΜΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΝΙΚΗΣ 33 (2ος όροφος)

T.K.10557 - ΑΘΗΝΑ

Τηλ.: 2103223454
Fax: 2103223456
Κιν.: 6973639770
e-mail: erammou@otenet.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ