ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ - ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΜΕΣΙΤΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ κλπ


Δημοσιεύθηκε στις 11-04-2012 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως [ΦΕΚ Α΄ 86/11.04.2012] ο Νόμος 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − Νέα εταιρική μορφή − Σήματα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις», ο οποίος περιέχει πολλές καινοτόμες διατάξεις, εισάγει, πέρα από τις ήδη γνωστές μορφές Εταιρειών, μία νέα ευέλικτη εταιρική μορφή, την "Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία", εκσυγχρονίζει τη νομοθεσία περί μεσιτών ακινήτων, εμπορικών σημάτων, προσωπικών εταιρειών κλπ.  Ειδικότερα, ο νέος Νόμος αποτελείται από τριακόσια τριάντα [330] Άρθρα, πρακτικότερης δε σημασίας τα ακόλουθα: 


◊   Στο "ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ" - Άρθρα: 43 - 120 του Νόμου, εισάγεται -και ρυθμίζεται αναλυτικώς- νέα εταιρική μορφή, ήτοι η "Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία" .

 Βασικά Χαρακτηριστικά της ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

  - Έχει νομική προσωπικότητα και είναι εμπορική εκ του Νόμου, ακόμη και αν ο σκοπός της δεν είναι εμπορική επιχείρηση. 

  -  Με την επιφύλαξη του Άρθρου 79 του Νόμου (δηλαδή τις περιπτώσεις όπου ο Εταίρος εισφέρει την λεγόμενη "εγγυητική εισφορά"), για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται μόνο η Εταιρεία με την περιουσία της (όπως και στις ήδη υπάρχουσες μορφές Κεφαλαιουχικών Εταιρειών).  

 - Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία έχει ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  μόλις ένα ευρώ [1€]! (ενώ π.χ. στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης το ελάχιστο κεφάλαιο σήμερα ανέρχεται στις τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ [4.500,00 €] και στις Ανώνυμες Εταιρείες στις εξήντα χιλιάδες ευρώ [60.000,00€]).Οι εταίροι συμμετέχουν στην Εταιρεία με κεφαλαιακές, εξωκεφαλαιακές ή με εγγυητικές εισφορές [σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Άρθρα 77 έως 79 του Νόμου].  

- Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία μπορεί να συνιστάται από ένα πρόσωπο ή να καθίσταται μονοπρόσωπη.  Το όνομα του Μοναδικού Εταίρου υποβάλλεται σε δημοσιότητα δια του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ. εφεξής).  

- Το καταστατικό της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας και οι τροποποιήσεις του, αν δεν συντρέχουν λόγοι ή δεν επιλέγεται να φέρουν τον συμβολαιογραφικό τύπο και είναι ιδιωτικά έγγραφα, καθώς και οι Αποφάσεις των εταίρων της και τα Πρακτικά μπορούν να συντάσσονται και σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις περιπτώσεις αυτές, ως προς την καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3419/ 2005 [ΦΕΚ Α΄ 297/6.12.2005], ως τροποποιηθέν ισχύει, οι Αιτήσεις, Δηλώσεις και όλα τα προς καταχώρηση έγγραφα προσκομίζονται και σε νομίμως επικυρωμένη μετάφραση στην ελληνική. Στις σχέσεις της Εταιρείας και των Εταίρων με τους τρίτους υπερισχύει το κείμενο στην ελληνική.

  - Η ΕΠΩΝΥΜΙΑ της σχηματίζεται είτε από το όνομα ενός ή περισσότερων εταίρων είτε από το αντικείμενο της επιχείρησης που ασκεί. Φανταστική επωνυμία είναι επίσης επιτρεπτή. Στην επωνυμία της ΙΚΕ πρέπει να περιέχονται σε κάθε περίπτωση ολογράφως οι λέξεις «Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» ή η συντομογραφία «Ι.Κ.Ε», ενώ εάν είναι μονοπρόσωπη προστίθεται εκτός των ανωτέρω και η λέξη Μονοπρόσωπη.

 - Έχει την ΕΔΡΑ της στο Δήμο που αναφέρεται στο καταστατικό της και δεν έχει υποχρέωση να έχει την πραγματική της έδρα στην Ελλάδα.

- Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ της είναι  ορισμένου χρόνου, εάν όμως δεν ορίζεται στο καταστατικό ο χρόνος διάρκειας, η εταιρεία διαρκεί δώδεκα χρόνια από τη σύστασή της. 

 - Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο Καταστατικό [Καταστατική Διαχείριση] η Νόμιμη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ είναι συλλογική, δηλαδή ενεργείται από όλους τους εταίρους συλλογικά, εκτός από επείγουσες περιπτώσεις και κατόπιν ειδοποίησης των λοιπών εταίρων. Διαχειριστής μπορεί να είναι μόνο Φυσικό Πρόσωπο, Εταίρος ή μη.

 Ίδρυση  και Λειτουργία της ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:  

- Συνιστάται, ως προελέχθη, από ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ιδρυτές). Καταρτίζεται με έγγραφο που πρέπει να περιέχει το καταστατικό. Το έγγραφο αυτό είναι συμβολαιογραφικό, αν το επιβάλλει ειδική διάταξη νόμου, αν εισφέρονται στην εταιρεία περιουσιακά στοιχεία, για τη μεταβίβαση των οποίων απαιτείται ο τύπος αυτός, ή αν επιλέγεται από τα μέρη. Στη σύνταξη συμβολαιογραφικών εγγράφων σύστασης των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ή Τροποποίησης του καταστατικού τους δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 42 του ν.δ. 3026/1954 (Κώδικας περί Δικηγόρων).
- Περιεχόμενο του Καταστατικού: 

Το Καταστατικό της Εταιρείας πρέπει να περιέχει:
(α) το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση κατοικίας και την τυχόν ηλεκτρονική διεύθυνση των εταίρων
(β) την εταιρική επωνυμία
(γ) την έδρα της Εταιρείας
(δ) το σκοπό της Εταιρείας
(ε) την ιδιότητα της Εταιρείας ως ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία
(στ) τις εισφορές των εταίρων κατά κατηγορία εισφορών και την αξία τούτων, σύμφωνα με τα άρθρα 77 έως και 79, καθώς και το κεφάλαιο της εταιρείας
(ζ) το συνολικό αριθμό των εταιρικών μεριδίων
(η) τον αρχικό αριθμό των μεριδίων κάθε εταίρου και το είδος της εισφοράς που τα μερίδια αυτά εκπροσωπούν
(θ) τον τρόπο διαχείρισης και  εκπροσώπησης της εταιρείας και
(ι) τη διάρκεια της εταιρείας.
Ειδικότερες συμφωνίες των εταίρων που περιέχονται στο καταστατικό είναι ισχυρές, αν δεν προσκρούουν στον παρόντα νόμο

- Για τη διαδικασία σύστασης της Εταιρείας εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 3853/2010 (Α΄90) όπως το άρθρο  αυτό προστίθεται με το άρθρο 117 παράγραφος 3 του παρόντος νόμου. Δηλαδή προβλέπεται η έναρξη, διεκπεραίωση και ολοκλήρωση  των διαδικασιών σύστασης των ΙΚΕ  μέσω της Υπηρεσίας Μίας Στάσης. Επίσης στο ίδιο Άρθρο: 51 προβλέπεται ότι: «οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται και αν, σύμφωνα με το νόμο, απαιτείται άδεια λειτουργίας της εταιρικής επιχείρησης ή το καταστατικό της εταιρείας πρέπει να εγκριθεί από κάποιον αρμόδιο φορέα προκειμένου η εταιρεία να αρχίσει τις εργασίες επιδίωξης του σκοπού της. Στις περιπτώσεις αυτές η άδεια ή η έγκριση μπορεί να χορηγείται αφού συσταθεί η εταιρεία, αλλά πριν αρχίσει τις εργασίες για τις οποίες ο νόμος απαιτεί άδεια ή έγκριση.»

- Η Σύσταση της της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας συντελείται με την εγγραφή της στο Γ.Ε.ΜΗ, στο οποίο υποβάλλονται και οι τροποποιήσεις του καταστατικού καθώς και όσα άλλα στοιχεία που αναφέρονται στο νόμο 3419/2005 όπως και στον παρόντα νόμο.

- Τα  Άρθρα: 55 - 67 αναφέρονται στην Διαχείριση και Εκπροσώπηση της Εταιρείας και

- Τα  Άρθρα: 68 - 74 αναφέρονται στις Αποφάσεις των Εταίρων και στην Συνέλευση αυτών.

- Τα  Άρθρα: 75 - 93 αναφέρονται στα Εταιρικά Μερίδια, στις Εισφορές, την Μεταβίβαση Εταιρικών Μεριδίων, την Αϋξηση και Μείωση Κεφαλαίου, την Εϊσοδο και Έξοδο Εταίρων.

Ειδικότερα, η συμμετοχή στην Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία προϋποθέτει την απόκτηση ενός ή περισσοτέρων εταιρικών μεριδίων, τα οποία έχουν ονομαστική αξία τουλάχιστον ενός ευρώ [1€].
Τα εταιρικά μερίδια παριστούν εισφορές των εταίρων, οι οποίες μπορεί να είναι τριών ειδών: κεφαλαιακές, εξωκεφαλαιακές και εγγυητικές. Κάθε εταιρικό μερίδιο εκπροσωπεί ένα μόνο είδος εισφοράς. Οι κεφαλαιακές εισφορές αποτελούν εισφορές σε μετρητά ή σε είδος που  σχηματίζουν το κεφάλαιο της εταιρείας. Στην Εταιρεία πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένα εταιρικό μερίδιο που να εκπροσωπεί κεφαλαιακή εισφορά.
Οι εξωκεφαλαιακές εισφορές συνίστανται σε παροχές που δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο κεφαλαιακής εισφοράς, όπως απαιτήσεις που προκύπτουν από ανάληψη υποχρέωσης εκτέλεσης εργασιών ή παροχής υπηρεσιών.
Οι εγγυητικές εισφορές είναι οι εισφορές που συνίστανται στην ανάληψη ευθύνης έναντι των τρίτων για τα χρέη της εταιρείας μέχρι το ποσό που ορίζεται στο Καταστατικό. Η ευθύνη αυτή υφίσταται άμεσα και πρωτογενώς έναντι των δανειστών, που μπορούν να ασκήσουν ευθέως αγωγή κατά του εταίρου.

- Στα Άρθρα: 94 - 101 ρυθμίζονται οι σχέσεις των Εταίρων με την Εταιρεία και οι Σχέσεις των Εταίρων μεταξύ τους.

 Στα Άρθρα: 102 - 105  ρυθμίζεται η Λύση της Εταιρείας και το Στάδιο της Εκκαθάρισης  που ακολουθεί. 
- Επίσης προβλέπονται η μετατροπή της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας σε άλλη εταιρική μορφή, η μετατροπή εταιρείας άλλης εταιρικής μορφής σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, καθώς και η συγχώνευση ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών.
 - Προσαρμόζονται  οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που αναφέρονται γενικά στις κεφαλαιουχικές εταιρείες στη νέα εταιρική μορφή, μεταξύ των οποίων του Πτωχευτικού Κώδικα, του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και του Π.Δ 258/2005 «καταστατικό του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε)».

- Στο Άρθρο: 118 του Νόμου προσαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις  του Ν.3419/2005 για το Γ.Ε.ΜΗ όσον αφορά τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές εταιρείες.

-Στο Άρθρο: 120 παρ.1 του Νόμου προβλέπεται η Μετατροπή των υφισταμένων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία μέχρι τις 31-12-2013.

- Τέλος στο Άρθρο: 120 παρ.2 του Νόμου αναγράφεται: «Η υποβολή αιτήματος στην αρμόδια Υπηρεσία Μίας Στάσης για τη σύσταση ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας επιτρέπεται δύο μήνες μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου.»


 ◊   Στο "ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ" - Άρθρα: 121 - 196 του Νόμου, εκσυγχρονίζεται η νομοθεσία περί Εμπορικών Σημάτων .


◊   Στο "ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ" - Άρθρα: 197 - 204 του Νόμου, εκσυγχρονίζεται η νομοθεσία για τους Μεσίτες Ακινήτων.

Ειδικότερα, θεσμοθετείται ο θεσμός του δόκιμου μεσίτη, τίθενται οι προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του μεσίτη από φυσικά και νομικά πρόσωπα, προβλέπεται η δυνατότητα διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών μεσιτείας για τους υπηκόους των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης, θεσμοθετείται ο υποχρεωτικός έγγραφος τύπος της μεσιτείας, η εγγραφή των μεσιτών στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ)  και θεσπίζονται για πρώτη φορά ποινικές κυρώσεις όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ενέργειας πράξεων μεσιτείας σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.

Στο 'Αρθρο: 200 παρ. 8 προβλέπεται αυτολεξεί:
 «Σε κάθε αμφοτεροβαρή σύμβαση επί ακινήτου, η οποία καταρτίζεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, ενσωματώνεται ως περιεχόμενο υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986, των συμβαλλομένων περί μεσολάβησης ή μη μεσίτη ακινήτων στην κατάρτισή της και σε θετική περίπτωση τα στοιχεία του μεσίτη, τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. αυτού και τον αριθμό φορολογικού του μητρώου, καθώς και το ποσό ή το ποσοστό της μεσιτικής αμοιβής».


◊   Στο "ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ" - Άρθρα: 205 - 227 του Νόμου «Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας» και ειδικότερα στο Άρθρο: 214 τροποποιούνται διατάξεις περί ναυτικών προνομίων.


◊   Στο "ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ" - Άρθρα: 228 - 248 του Νόμου «Άλλες Διατάξεις» και ειδικότερα στο Άρθρο: 232 προβλέπεται μία σημαντική - από πρακτική άποψη - ρύθμιση για τις Ανώνυμες Εταιρείες  και τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, ήτοι μία -υπό προϋποθέσεις-διαδικαστική απλοποίηση της δημοσίευσης των πράξεων και  στοιχείων τους.

Ειδικότερα το Άρθρο: 232 ορίζει αυτολεξεί τα ακόλουθα:

 " Περιορισμός υποχρεώσεων Α.Ε. και Ε.Π.Ε. για δημοσίευση πράξεων και στοιχείων"

1. Όπου στον κ.ν. 2190/1920 και στο ν. 3190/1955 προβλέπεται δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ−ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., αυτή μπορεί να αντικαθίσταται με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στην Μερίδα της εταιρείας. Για την ανάρτηση των παραπάνω πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας ενημερώνεται αμελλητί το οικείο Μητρώο. Προθεσμίες που συνδέονται με δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ−ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο μητρώο την ανάρτηση στην ιστοσελίδα. 2. Αν η εταιρεία δε διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει καταχωρήσει αυτήν στην Μερίδα της, οι δημοσιεύσεις της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιούνται, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ−ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας."


◊   Στο "ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ" - Άρθρα: 249 - 294 του Νόμου «Προσωπικές Εμπορικές Εταιρείες»αναμορφώνεται το Δίκαιο των Προσωπικών Εταιρειών.

- Στα Άρθρα: 249 - 269 καθορίζονται τα των  Ομορρύθμων Εταιρειών.

- Στο Άρθρο: 270 ρυθμίζεται η Αστική Εταιρεία με νομική προσωπικότητα.

- Στα Άρθρα: 271 - 281 περιέχονται οι σχετικές διατάξεις για την Ετερόρρυθμη Εταιρεία.

- Στο Άρθρο: 282  ρυθμίζεται η μετατροπή Eτερόρρυθμης σε Oμόρρυθμη Eταιρεία.

- Στο Άρθρο: 283  προβλέπεται για πρώτη φορά, μετατροπή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία.

- Στο Άρθρο: 284   προβλέπεται η Ετερόρρυθμη Εταιρεία κατά Μετοχές.

- Στα Άρθρα: 285 - 292 περιέχονται οι σχετικές διατάξεις για την Αφανή Εταιρεία και

- Στο Άρθρο: 293 ρυθμίζεται η Κοινοπραξία.

Τέλος το Άρθρο: 294 του άνω Νόμου περιλαμβάνει μεταβατικές διατάξεις για τις ως άνω Εταιρείες. 


◊   Στο "ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ" - Άρθρα: 295 - 294 του Νόμου «Διατάξεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και Λοιπές Διατάξεις»και μάλιστα στο Άρθρο: 321 αυτού προβλέπονται τροποποιήσεις που αφορούν τους νόμους 1078/1980, 1882/1990, 3842/2010, 2238/1994, 3427/2005, 4002/2011, 4014/2011, 4015/2011 και 4038/2011.
Μεταξύ των τροποποιήσεων που προβλέπονται στο αναφερθέν άρθρο 321 είναι και οι ακόλουθες:
Με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άνω άρθρου ορίζεται ότι Δικαιούχοι για την απαλλαγή πρώτης (α) κατοικίας είναι, εκτός από τους πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι πολίτες των κρατών-μελών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου δηλαδή των κρατών Νορβηγίας, Ελβετίας, Λιχτενστάϊν και Ισλανδίας.

Με τη διάταξη της παραγράφου 2α προβλέπεται: «2.α Στην παράγραφο 3 του άρθρου 26 του ν.1882/1990 (Α΄43) προστίθεται προτελευταίο εδάφιο ως εξής:  H πληροφόρηση μέσω ηλεκτρονικής υπηρεσίας για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή νομικών προσώπων ή ενώσεων προσώπων, όπως ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο, υπέχει θέση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από τον φορέα, υπηρεσία ή πρόσωπο που αιτήθηκε για τη λήψη του και μόνο για την αιτία που αναφέρεται στην αίτησή του»
Με τη διάταξη της παραγράφου 2β  προβλέπεται ότι η δήλωση στοιχείων ακινήτων υποβάλλεται ατομικά από κάθε φυσικό πρόσωπο, στο έτος που προκύπτει τέτοια υποχρέωση και με τη διάταξη της παραγράφου 3β ότι η δήλωση των φυσικών προσώπων συντίθεται μηχανογραφικά από το Υπουργείο Οικονομικών, χωριστά ανά φυσικό πρόσωπο, από τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων των υπόχρεων.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του ιδίου ως άνω άρθρου καθιερώνεται η ηλεκτρονική θεώρηση των ιδιωτικών εγγράφων μίσθωσης ακινήτων.

Αυτολεξεί στην ως άνω παράγραφο 8 ορίζονται τα ακόλουθα:

"1. Ιδιωτικά έγγραφα μίσθωσης αστικών ακινήτων ασχέτως ποσού μισθώματος ή γεωργικών ακινήτων, εφόσον το μίσθωμα είναι ανώτερο των εκατό (100) ευρώ κατά μήνα, υποβάλλονται με τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μεθόδων και δικτυακών υποδομών από τον εκμισθωτή ή τον μισθωτή, μέσα στον επόμενο μήνα από τη σύνταξή τους.

2. Τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου εφόσον δεν έχουν υποβληθεί, στερούνται κάθε αποδεικτικής δύναμης και δεν εξετάζονται από τα δικαστήρια και τις δημόσιες γενικά αρχές. Επίσης, στερούνται αποδεικτικής δύναμης και τα αντέγγραφα, με τα οποία συμφωνείται μίσθωμα διαφορετικό από το καθοριζόμενο στο έγγραφο της μίσθωσης.

3. Αν μεταβιβασθεί η κυριότητα ακινήτου, ο νέος κύριος είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρο συνυπεύθυνος με τον προκάτοχο για την πληρωμή του φόρου των τριών (3) πριν από τη μεταβίβαση ετών, που αναλογεί επιμεριστικά στο εισόδημα του ακινήτου που μεταβιβάστηκε και προκύπτει από την εγγραφή που υπάρχει κατά την ημέρα της μεταβίβασης. Οι συμβολαιογράφοι έχουν υποχρέωση να υπενθυμίζουν τη διάταξη αυτή στους συμβαλλόμενους και να αναγράφουν".


Τέλος στο τελευταίο Άρθρο: 330  του άνω Νόμου  «Κωδικοποίηση ρυθμίσεων-έναρξη ισχύος» προβλέπονται: "1.Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου με πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξη, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κωδικοποιούνται και δημοσιεύονται σε ενιαίο αυτοτελές κείμενο οι διατάξεις για την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία,  οι διατάξεις για τα σήματα και οι διατάξεις για τις προσωπικές εταιρείες. Μελλοντικές αλλαγές της νομοθεσίας αυτής γίνονται με τροποποίηση των εν λόγω διαταγμάτων. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κωδικοποιείται η νομοθεσία για το Γ.Ε.ΜΗ. 2.Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, πλην των Κεφαλαίων Δ΄, Η΄, Θ΄ και ΙΑ΄ του ΜΕΡΟΥΣ ΤΡΙΤΟΥ του παρόντος νόμου που αρχίζει έξι (6) μήνες μετά την ημερομηνία αυτή του άρθρου 232 που αρχίζει από  1.7.2012 και όπου ορίζεται διαφορετικά από τις επί μέρους διατάξεις."

Διαβάστε το πλήρες κείμενο του Νόμου «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − Νέα εταιρική μορφή − Σήματα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» [ΦΕΚ Α΄ 86/11.04.2012] εδώ     

ΕVANGELIA (EVI) G. RΑΜΜΟU

NOTAIO

Via NAVARHOU NIKODIMOU 2 & FILELLINON (3o PIANO)

10557 ATENE - GRECIA

Τel.: +30 210 3223454
Fax: +30 210 3223456
Mob.: +30 6973639770
e-mail: erammou@otenet.gr

ULTIME NOTIZIE