ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ [I.K.E]- ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ [Γ.Ε.Μ.Η.]-ΣΗΜΑΤΑ κλπ


Δημοσιεύθηκε στις 29-05-2013 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως [ΦΕΚ Α΄ 120/29.05.2013] ο Νόμος 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», ο οποίος, μεταξύ άλλων, επιφέρει τροποποιήσεις σε υπάρχουσες διατάξεις που ρυθμίζουν σειρά σημαντικών θεμάτων εμπορικού και ιδίως εταιρικού δικαίου. Ειδικότερα, ο νέος Νόμος αποτελείται από εβδομήντα  ένα [71] Άρθρα, πρακτικότερης δε σημασίας τα ακόλουθα: 


◊   Στο "ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ" - Άρθρα: 1 - 9 του Νόμου, εισάγεται το λεγόμενο "Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων" [ΕΣΗΔΗΣ], διαμέσω του οποίου  αποκλειστικά οι Αναθέτουσες Αρχές θα υποχρεούνται να διεκπεραιώνουν όλα τα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης συμβάσεων (δηλαδή από την υποββολή του αιτήματος μέχρι την υπογραφή και την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων) με προϋπολογισμό ανώτερο των 60.000,00€, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Δίνονται οι σχετικοί ορισμοί και τίθεται το γενικότερο πλαίσιό του ΕΣΗΔΗΣ- το οποίο θα εξειδικευθεί με ειδικότερες εκτελεστικές εκδοθησόμενες Υπουργικές Αποφάσεις

Αξίζει να σημειωθεί ότι έναρξη ισχύος της κατά τα ανωτέρω υποχρέωσης χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με το Άρθρο 9 του Νόμου, αρχίζει:

- για μεν την Κεντρική Κυβέρνηση (όπως αυτή ορίζεται στην παρ.3 του άρθρου 1Β του Ν.2362/1995) την 1η Ιουλίου 2013.

- για την Γενική Κυβέρνηση (όπως αυτή ορίζεται στην παρ.3 του άρθρου 1Β του Ν.2362/1995) την 1η Απριλίου 2014.

- για το σύνολο του Δημόσιου Τομέα (όπως αυτός ορίζεται στην παρ.1 του άρθρου 1Β του Ν.2362/1995) την 1η Οκτωβρίου 2015.

-Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ρυθμίζουν τις ανωτέρω προθεσμίες, ειδικά για τις Δημόσιες Συμβάσεις έργων της Κεντρικής Κυβέρνησης, η ερφαρμογή του παρόντος Νόμου αρχίζει την 1η Ιουλίου 2014.


◊   Στο  Άρθρο: 10 («Τροποποιήσεις του Ν.3419/2005 (Α΄297)») του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥπροβλέπονται τροποποιήσεις του Ν.3419/2005, που αφορά στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., τίθενται οι προϋποθέσεις καταχώρισης και προϋποθέσεις χορήγησης αντιγράφων, αποσπασμάτων και πιστοποιητικών., ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην Εμπορική Δημοσιότητα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και τον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. ο ο οποίος αποτελεί το "Εθνικό Δελτίο Εμπορικής Δημοσιότητας" και προβλέπονται οι διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης του Ν.3419/2005. 

Όπως ορίζεται δε στο εν λόγω Άρθρο, από την 1η Ιανουαρίου 2015, αντίγραφα, αποσπάσματα πράξεων και στοιχείων που εμφανίζονται στη Μερίδα και πιστοποιητικά, θα δίνονται από τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ., κατόπιν καταβολής του ενιαίου ειδικού τέλους, αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή


◊   Στο  Άρθρο: 11 («Τροποποιήσεις του Ν.4072/2012 (Α΄86) για την μετατροπή εταιρειών») του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, εισάγονται οι εξής σημαντικές τροποποιήσεις, όσον αφορά στην Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία: 

Α. Ενώ στον Νόμο 4072/2012, που εισήγαγε τον Θεσμό της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας, προβλεπόταν ότι το Ελάχιστο Κεφάλαιο τής είναι ένα [1] €, στο Άρθρο 11 παρ.1 του παρόντος  Νόμου προβλέπεται ρητά ότι: «Το κεφάλαιο της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας καθορίζεται από τους Εταίρους χωρίς περιορισμό, μπορεί δε να είναι και μηδενικό.» 

Β. Ορίζεται ότι η μετατροπή Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας σε άλλη εταιρική μορφή καθώς και αντιστρόφως η μετατροπή άλλης εταιρικής μορφής σε  Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρείαγίνεται από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον Ν. 3419/2005.

Πρακτικά, δυνάμει της άνω πρόβλεψης αποκαταστάθηκε η διαδικασία  μετατροπής των Εταιρειών, κατά τα ανωτέρω, δεδομένου ότι μέχρι την δημοσίευση του άνω Νόμου (29-05-2013) ήταν πρακτικώς ανέφικτη η διαδικασία μετατροπής αυτών, όπως αυτή αναφερόταν στα άρθρα 106 και 107 του Ν.4072/2012.

Γ. Επίσης, στο Άρθρο 11 παρ.4 του παρόντος Νόμου ορίζεται ότι:«Αν η μετατροπή γίνεται προς άλλη κεφαλαιουχική εταιρεία, απαιτείται προηγούμενη εκτίμηση του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπόμενης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κ.Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή, αν το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας που προκύπτει υπολείπεται του ελαχίστου ορίου κεφαλαίου που προβλέπεται από το νόμο για την εταιρεία αυτή, η διαφορά καλύπτεται με νέες εισφορές.»


◊   Στο  Άρθρο: 13 του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, ως προς την συγχώνευση Ανωνύμων Εταιρείων που εδρεύουν σε Περιφερειακές Ενότητες  ορίζεται ότι:

«Η έγκριση συγχώνευσης ανωνύμων εταιρειών (άρθρο 69 μέχρι 77 και άρθρο 80 του κ.ν. 2190/1920). Σε περίπτωση που οι εταιρείες που συγχωνεύονται εδρεύουν σε περιφερειακές ενότητες διαφορετικής περιφέρειας, αρμόδια είναι εκείνη στην οποία έχει την έδρα της η απορροφώσα εταιρεία.» 


◊   Στο "ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ" - Άρθρα: 14 - 38 του Νόμου («Τροποποιήσεις του Ν.4072/2012 (Α΄86) Για τα Σήματα»)προβλέπονται τροποποιήσεις του Ν.4072/2012, που αφορά στα Σήματα, προστίθεται λ.χ.  (στο Άρθρο 14  του Νόμου που τροποποιεί το Άρθρο 121 του Ν.4072/2012) ότι σήμα μπορούν να αποτελέσουν και τα διαφημιστικά συνθήματα (slogans), περιέχονται ρυθμίσεις για την Διοικητική Επιτροπή Σημάτων κλπ. 


◊   Στο "ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ" - Άρθρα: 39 - 40 του Νόμου («Ρυθμίσεις για το Παρεμπόριο»), περιέχονται ρυθμίσεις για το παρεμπόριο, ορίζεται η έννοια του "απομιμητικού προίόντος" ή άλλως του "πειρατικού προϊόντος ή προϊόντος παράνομης παραποίησης ή αποποίησης", καθορίζονται οι διαδικασίες κατάσχεσης και καταστροφής των εν λόγω εμπορευμάτων και προβλέπεται η σύσταση, η σύνθεση, η συγκρότηση, ο σκοπός και οι αρμοδιότητες ενός συλλογικού οργάνου στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, του λεγόμενου "Συντονιστικού Κέντρου για την Αντιμετώπιση του Παρεμπορίου[ΣΥΚΑΠ] κλπ.


◊   Στο  Άρθρο: 49 («Τροποποιήσεις Κώδικα Οδική κυκλοφορίας») του ΠΕΜΠΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, προβλέπονται τροποποιήσεις στα σχετικά Άρθρα του  Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ο οποίος κυρώθηκε με τπν Ν.2696/1999 (Α΄57), που αφορούν στις Άδειες Οδήγησης, τις  Άδειες εκπαιδευτών υποψήφιων οδηγών, την Ισχύ των Αδειών Οδήγησης, τα Έγγραφα που πρέπει να φέρει ο οδηγός κλπ. 


Διαβάστε το πλήρες κείμενο του Νόμου 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» [ΦΕΚ Α΄ 120/29.05.2013εδώ.  

ΕVANGELIA (EVI) G. RΑΜΜΟU

NOTAIO

Via NAVARHOU NIKODIMOU 2 & FILELLINON (3o PIANO)

10557 ATENE - GRECIA

Τel.: +30 210 3223454
Fax: +30 210 3223456
Mob.: +30 6973639770
e-mail: erammou@otenet.gr

ULTIME NOTIZIE