ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ- ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ- ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ/ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ


Δημοσιεύθηκε την 1η-04-2014 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως [ΦΕΚ Α΄80/01.04.2014] ο Νόμος 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις».

Με τον ψηφισθέντα Κώδικα, όπως σημειώνεται στην Αιτιολογική Έκθεση του εν λόγω Νόμου, σκοπείται:

"α) η συγκέντρωση και συστηµατοποίηση των συναφών διατάξεων της µεταναστευτικής νοµοθεσίας, γεγονός που συµβάλλει στην ευκολότερη κατανόηση του σχετικού νοµικού πλαισίου από τον κάθε ενδιαφερόµενο, στην κατοχύρωση και ενίσχυση δικαιωµάτων αλλά και στη διευκόλυνση των αρµόδιων υπηρεσιών,

β) στοχευµένες παρεµβάσεις που τροποποιούν το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο σε κρίσιµης σηµασίας ζητήµατα, όπως η προώθηση των υπηρεσιών µιας στάσης, η απλοποίηση διαδικασιών και ο περιορισµός του αριθµού των τύπων άδειας διαµονής που µειώνει το λειτουργικό κόστος των υπηρεσιών, η επανεξέταση των όρων πρόσβασης στην αγορά εργασίας και η καλλιέργεια φιλικού κλίµατος για επενδύσεις από πολίτες τρίτων χωρών, η προώθηση του καθεστώτος επί µακρόν διαµένοντος για τους πολίτες τρίτων χωρών που διαµένουν µακροχρόνια στην Ελλάδα και η υιοθέτηση ενός ειδικού ευνοϊκού καθεστώτος διαµονής για τη «δεύτερη γενιά». Ειδικότερα: Ο Κώδικας Μετανάστευσης έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τις αρχές, διαδικασίες και µέσα καλής νοµοθέτησης όπως προβλέπει ο Ν. 4048/2012 (A΄ 34), ιδίως όσον αφορά την ταξινόµηση των ισχυουσών διατάξεων και την απαλοιφή εκείνων που έχουν απολέσει πλέον το αντικείµενο εφαρµογής τους. Στον Κώδικα ενσωµατώνονται οι ρυθµίσεις του Ν. 3386/2005 και άλλων 19 τροποποιητικών νοµοθετικών παρεµβάσεων, 6 προεδρικών διαταγµάτων, ενώ γίνεται προσπάθεια περιορισµού του απαιτούµενου αριθµού εφαρµοστικών υπουργικών αποφάσεων οι οποίες στο πλαίσιο του Ν. 3386/ 2005 είχαν φθάσει στον αριθµό των 42.

Σχετικά µε τις ουσιαστικές παρεµβάσεις στο πεδίο της υφιστάµενης νοµοθεσίας αυτές κινούνται σε τέσσερις άξονες

Α. Ο πρώτος άξονας αφορά την απλοποίηση των διαδικασιών. Στόχος των παρεµβάσεων είναι η µείωση του λειτουργικού και διοικητικού φόρτου και κόστους, η καλύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσόµενων και η διευκόλυνση των υπηρεσιών. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη λειτουργία των υπηρεσιών µιας στάσης και την απεµπλοκή των δήµων από τη διαδικασία αδειοδότησης της διαµονής, µε τη µείωση των τύπων άδειας διαµονής από 50 σε 20, µε την αύξηση της διάρκειας της τακτικής άδειας διαµονής από ετήσια σε διετή (αρχική άδεια) και από διετή σε τριετή (ανανέωση), µε την αποσαφήνιση των διαδικασιών επίδοσης των διοικητικών αποφάσεων, µε την καθιέρωση ειδικής διαδικασίας εκτίµησης των λόγων δηµόσιας τάξης και ασφάλειας εντός συγκεκριµένης προθεσµίας κ.ά.

Β. Ο δεύτερος άξονας αφορά την επανεξέταση των όρων πρόσβασης στην αγορά εργασίας και την καλλιέργεια φιλικού κλίµατος για επενδύσεις από πολίτες τρίτων χωρών. Στόχος είναι ο αποτελεσµατικότερος και συνολικότερος έλεγχος της αγοράς εργασίας σε συνάρτηση µε τις σηµερινές συνθήκες και τις πραγµατικές ανάγκες επιµέρους κλάδων αλλά και ευρύτερα της εθνικής οικονοµίας, αλλά και η υποβοήθηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος φυσικών και νοµικών προσώπων µε έδρα στο εξωτερικό. Οι παραπάνω στόχοι επιτυγχάνονται µε την υιοθέτηση ενός νέου περισσότερο συνεκτικού και ευέλικτου συστήµατος µετακλήσεων εργαζοµένων το οποίο σχεδιάζεται σε κεντρικό επίπεδο και επιτρέπει στις αρµόδιες εθνικές αρχές να ελέγχουν τη ροή εισόδου νέων µετακαλούµενων εργαζοµένων σύµφωνα µε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και ευρύτερα της οικονοµίας. Ταυτόχρονα, υιοθετούνται ειδικές και ευνοϊκού χαρακτήρα ρυθµίσεις ταχείας διεκπεραίωσης (fast track) για την είσοδο και διαµονή πολιτών τρίτων χωρών στο πλαίσιο πραγµατοποίησης ξένων επενδύσεων, ενώ επιχειρείται και η τόνωση της εγχώριας κτηµατογοράς µε τις ρυθµίσεις για τη χορήγηση άδειας διαµονής σε πολίτες τρίτων χωρών που αποκτούν ακίνητα στην Ελλάδα ύψους τουλάχιστον 250.000 ευρώ. Στον ίδιο άξονα εντάσσονται τέλος ρυθµίσεις που αποσκοπούν στον περιορισµό της απώλειας της νόµιµης διαµονής πολιτών τρίτων χωρών που έχουν κατ’ αρχήν µακροχρόνια νόµιµη διαµονή στη χώρα και πρόσβαση στην αγορά εργασίας, µε στόχο την καταπολέµηση άτυπων µορφών άτυπης απασχόλησης και την αποφυγή πιέσεων για προγράµµατα νοµιµοποίησης ή επαναφοράς στη νοµιµότητα. Αυτό επιτυγχάνεται: i) µε την αύξηση της χρονικής ισχύος των αδειών διαµονής, η οποία όπως έχει ήδη επισηµανθεί συµβάλλει επίσης σηµαντικά και στην απλούστευση των διαδικασιών και στην εξοικονόµηση ανθρώπινων και υλικοτεχνικών πόρων και ii) µε την αναµόρφωση του πλαισίου που διέπει την ανανέωση της άδειας διαµονής για εξαρτηµένη εργασία και την άσκηση ανεξάρτητης οικονοµικής δραστηριότητας. 

Γ. Ο τρίτος άξονας αφορά στη µεταβολή των όρων και των προϋποθέσεων πρόσβασης σε µακροχρόνιους τίτλους διαµονής, µε στόχο την προώθηση της άδειας διαµονής του επί µακρόν διαµένοντος έναντι των αδειών διαµονής δεκαετούς διάρκειας. Μια άδεια διαµονής, η οποία, πέραν των αυξηµένων δικαιωµάτων και της ίσης µεταχείρισης σε σειρά πεδίων της κοινωνικής και οικονοµικής ζωής που συνεπάγεται για τους κατόχους της και τον ενταξιακό της προσανατολισµό, παρέχει σε αυτούς και τη δυνατότητα να κάνουν χρήση, εφόσον το επιθυµούν, του δικαιώµατος της κινητικότητας και να µεταβούν σε άλλα κράτη - µέλη της Ε.Ε.. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται ιδίως µε τους εξής τρόπους: i) µε τη διατήρηση µεν της άδειας δεκαετούς διάρκειας για όσους µακροχρόνια διαµένοντες (δεκαετία νόµιµης διαµονής, κατά την τελευταία δωδεκαετία, στη χώρα) δεν επιθυµούν ή αδυνατούν να αξιοποιήσουν τις προβλέψεις για την άδεια επί µακρόν διαµένοντος αλλά µε την κατάργηση της αυτοδίκαιης ανανέωσής της. Στο πλαίσιο αυτό η ανανέωση της άδειας διαµονής δεκαετούς διάρκειας µπορεί πλέον να διενεργείται κατ’ αρχήν µόνο µε τους όρους και τις διαδικασίες της άδειας του επί µακρόν διαµένοντος. Εάν δεν πληρούνται οι συγκεκριµένοι όροι, ο πολίτης τρίτης χώρας µεταπίπτει σε καθεστώς τριετούς διαµονής, εφόσον σε κάθε περίπτωση πληρούνται συγκεκριµένες προϋποθέσεις, οι οποίες αποδεικνύουν ότι είναι οικονοµικά ενεργός, συνεχίζει να διαµένει στην Ελλάδα και δεν αποτελεί υπέρµετρο βάρος για τα εθνικά συστήµατα υγείας και πρόνοιας και ii) µε την καθιέρωση τεκµηρίων πλήρωσης των όρων ένταξης από πολίτες τρίτων χωρών που έχουν αναπτύξει ισχυρούς δεσµούς µε την Ελλάδα και την ελληνική κοινωνία, όπως λ.χ. η οικογενειακή σχέση µε Έλληνα πολίτη για διάστηµα µεγαλύτερο των πέντε ετών και γενικότερα η µακρόχρονη συνεχής νόµιµη διαµονή στη χώρα iii) µε τη µεταβολή προς το ευνοϊκότερο των εισοδηµατικών κριτηρίων για την απόκτηση του καθεστώτος του επί µακρόν διαµένοντος και

Δ. Ο τέταρτος άξονας αφορά στη διασφάλιση της νοµιµότητας της διαµονής της «δεύτερης γενιάς». Η διασφάλιση της νοµιµότητας της διαµονής για τη «δεύτερη γενιά» αντιµετωπίζεται ως ζήτηµα που, πέραν των γενικών επισηµάνσεων που αφορούν το σύνολο των µακροχρόνια διαµενόντων αλλοδαπών, έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και χρήζει ειδικής και ευνοϊκότερης αντιµετώπισης. Και αυτό γιατί στη συντριπτική πλειοψηφία της η «δεύτερη γενιά» έχει ελάχιστη επαφή µε τη χώρα προέλευσης των γονέων τους, αντιµετωπίζει την Ελλάδα ως πατρίδα ή εν πάση περιπτώσει ως τη χώρα στην οποία θα ζήσει αυτή και τα παιδιά της, ενώ η κοινωνική της ένταξη έχει ήδη εν τοις πράγµασι επιτευχθεί σε σηµαντικό βαθµό. Με γνώµονα τα ανωτέρω και προκειµένου η «δεύτερη γενιά» να µην παραµένει δέσµια των γενικών διαδικασιών και προϋποθέσεων ανανέωσης των αδειών διαµονής, µε συνέπεια να κινδυνεύει ανά πάσα στιγµή να χάσει τη νοµιµότητα της διαµονής της και να εκτεθεί στο ενδεχόµενο της αναγκαστικής αποµάκρυνσής της από την Ελλάδα, θεσµοθετείται µια δέσµη µέτρων που λειτουργεί ως προστατευτικό πλαίσιο και διευκολύνει την ενταξιακή της προοπτική. Σηµαντικότερη εν προκειµένω είναι η ρύθµιση που προβλέπει την «άδεια της δεύτερης γενιάς» που περιέχεται στο άρθρο 108 του Κώδικα.

Ταυτόχρονα, στον Κώδικα Μετανάστευσης περιέχονται και µεταβατικού χαρακτήρα ρυθµίσεις που αποσκοπούν στην αντιµετώπιση επειγόντων ζητηµάτων που έχουν ανακύψει λόγω της οικονοµικοκοινωνικής κρίσης και της αύξησης των προβληµάτων που σχετίζονται µε την πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό υιοθετούνται µέτρα, όπως η δυνατότητα ανανέωσης άδειας διαµονής µε την κατοχή βιβλιαρίου υγείας και η δυνατότητα µετάβασης στο καθεστώς του επί µακρόν διαµένοντος µε µειωµένα εισοδηµατικά κριτήρια. 
Εν κατακλείδι, µε τον εν λόγω Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης γίνεται ένα σηµαντικό βήµα για την εδραίωση µιας ολοκληρωµένης εθνικής µεταναστευτικής πολιτικής µε σαφή προσανατολισµό στο πεδίο της νόµιµης µετανάστευσης. Μια µεταναστευτική πολιτική που κινείται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη νόµιµη µετανάστευση θέτοντας ταυτόχρονα τις δικές της εθνικές προτεραιότητες, οι οποίες συγκροτούνται γύρω από τον έλεγχο της αγοράς εργασίας, την υποβοήθηση των επενδυτικών προσπαθειών για την ανάπτυξη της οικονοµίας, τη βελτίωση των παρεχόµενων διοικητικών υπηρεσιών, τη διασφάλιση της διαµονής και των δικαιωµάτων των πολιτών τρίτων χωρών που διαµένουν νόµιµα στην Ελλάδα και την προώθηση της ένταξής τους στην ελληνική κοινωνία µε σεβασµό σε δικαιώµατα και υποχρεώσεις και µε ιδιαίτερη µέριµνα για όσους έχουν ισχυρούς δεσµούς µε τη χώρα και ιδίως τη δεύτερη γενιά."

*******************************

Με τις ρυθµίσεις του Άρθρου 20, ως αναλύει η Αιτιολογική Έκθεση του Νόμου, οµαδοποιούνται κατηγορίες αδειών διαµονής που παρέχουν µόνο δικαίωµα διαµονής και όχι εργασίας στην Ελλάδα. Οι εν λόγω άδειες χορηγούνται για την εξυπηρέτηση λόγων δηµοσίου συµφέροντος και δεν ανανεώνονται για άλλο λόγο.

Μεταξύ αυτών είναι και άδειες διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών που αποκτούν ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, είτε ως φυσικά πρόσωπα είτε µέσω νοµικού προσώπου είτε κατά πλήρη κυριότητα, νοµή και κατοχή  είτε με σύναψη τουλάχιστον δεκαετούς διάρκειας μίσθωσης ξενοδοχειακών καταλυµάτων ή τουριστικών κατοικιών και στα µέλη της οικογένειάς τους. Το ελάχιστο ύψος της ακίνητης περιουσίας, καθώς και το συµβατικό τίµηµα των µισθώσεων ξενοδοχειακών καταλυµάτων ή τουριστικών κατοικιών του εν λόγω άρθρου, καθορίζεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ και πρέπει να έχει καταβληθεί ολοσχερώς κατά την υπογραφή του συµβολαίουΤο τίµηµα καταβάλλεται µε δίγραµµη τραπεζική επιταγή ή άλλη τραπεζική συναλλαγή, τα ειδικότερα στοιχεία της οποίας πρέπει να δηλώνονται υπευθύνως από τους συµβαλλόµενους ενώπιον του συντάσσοντος το συµβόλαιο συµβολαιογράφου και να αναγράφονται σε αυτό.

Αυτολεξεί η σχετική παράγραφος Β. του Άρθρου 20 του Ν.4251/2014 ορίζει:

"Β. ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
1. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, χορηγείται άδεια διαμονής για πέντε έτημε δυνατότητα ανανέωσης, σε πολίτη τρίτης χώρας, που:
(α) Έχει εισέλθει νομίμως στη χώρα με οποιαδήποτε θεώρηση εισόδου ή διαμένει νομίμως στη χώρα ακόμη και αν ο τίτλος διαμονής που κατέχει δεν επιτρέπει αλλαγή σκοπού.
(β) Διαθέτει προσωπικά κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, ακίνητη περιουσία στην ΕλλάδαΣτην περίπτωση συνιδιοκτησίας ακινήτου, αξίας 250.000 ευρώ, δικαίωμα διαμονής παρέχεται, μόνον εφόσον οι ιδιοκτήτες του ακινήτου είναι σύζυγοι που κατέχουν το ακίνητο εξ αδιαιρέτου. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις συνιδιοκτησίας, το δικαίωμα διαμονής παρέχεται μόνον εάν το ποσοστό συνιδιοκτησίας κάθε συνιδιοκτήτη είναι αξίας 250.000 ευρώ.
(γ) Διαθέτει κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, μέσω νομικού προσώπου, του οποίου οι μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια του ανήκουν εξ ολοκλήρου.
(δ) Έχει συνάψει τουλάχιστον δεκαετούς διάρκειας μίσθωση ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 8 παρ. 2 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180).
(ε) Έχει συνάψει σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1652/1986 «Σύμβαση Χρονομεριστικής Μίσθωσης και Ρύθμιση Συναφών Θεμάτων» (A΄ 167), όπως ισχύει.

2. Το ελάχιστο ύψος της ακίνητης περιουσίας, καθώς και το συμβατικό τίμημα των μισθώσεων ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών κατοικιών του παρόντος άρθρου, καθορίζεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ και πρέπει να έχει καταβληθεί ολοσχερώς κατά την υπογραφή του συμβολαίου. Το τίμημα καταβάλλεται με δίγραμμη τραπεζική επιταγή ή με άλλη τραπεζική συναλλαγή, τα ειδικότερα στοιχεία της οποίας πρέπει να δηλώνονται υπευθύνως από τους συμβαλλόμενους ενώπιον του συντάσσοντος το συμβόλαιο συμβολαιογράφου και να αναγράφονται σε αυτό. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών το ύψος της ως άνω ακίνητης περιουσίας μπορεί να αναπροσαρμόζεται και θα προκύπτει από τις αναγραφόμενες επί των συμβολαίων αξίες των ακινήτων ή των συμβάσεων μίσθωσης. 

3. Στους πολίτες τρίτων χωρών, κατόχους ακινήτων παρέχεται δυνατότητα εκμίσθωσης αυτών

4. Ο παραπάνω πολίτης τρίτης χώρας μπορεί να συνοδεύεται και από τα μέλη της οικογένειάς του στα οποία χορηγείται, ύστερα από αίτησή τους, ατομική άδεια διαμονής που λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής του συντηρούντος. Ως μέλη οικογένειας νοούνται(α) ο/η σύζυγος  (β) οι απευθείας κατιόντες των συζύγων ή του ετέρου των συζύγων, οι οποίοι είναι ηλικίας κάτω των 21 ετών.

5. Η ως άνω άδεια μπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονη διάρκεια, κάθε φορά, εφόσον η ακίνητη περιουσία παραμένει στην κυριότητα και νομή του πολίτη τρίτης χώρας ή παραμένουν σε ισχύ οι συμβάσεις της παραγράφου 1 της παρούσας και πληρούνται οι λοιπές, προβλεπόμενες από το νόμο προϋποθέσεις. Διαστήματα απουσίας από τη χώρα δεν αποτελούν παρακωλυτικό λόγο για την ανανέωση της άδειας διαμονής. Η μεταπώληση της ακίνητης περιουσίας κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής, σε έτερο πολίτη τρίτης χώρας δεν παρέχει δικαίωμα χορήγησης άδειας διαμονής στο νέο αγοραστή.

6. Οι κατά τις παραγράφους 1 και 4 του παρόντος άρθρου χορηγούμενες άδειες διαμονής δεν καθιερώνουν δικαίωμα πρόσβασης σε οποιαδήποτε μορφή εργασίας.

7. Το κατά τις διατάξεις της περίπτωσης Β΄ του παρόντος άρθρου χρονικό διάστημα διαμονής, δεν συνυπολογίζεται για την απόκτηση του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος και τη χορήγηση ιθαγένειας στους διαμένοντες.

8. Η έκδοση της άδειας διαμονής χορηγείται εντός δύο μηνών από την περιέλευση όλων των στοιχείων του φακέλου στην εκδούσα αρχή."

Η ισχύς του εν λόγω Άρθρου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 148 του Νόμου, άρχισε δύο (2) μήνες μετά τη δημοσίευση του Νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από την 1η-06-2014.

************************************* 

Περαιτέρω, στο Άρθρο 27 ορίζονται οι υποχρεώσεις των Συµβολαιογράφων κατά την  σύνταξη και υπογραφή Συμβολαιογραφικών  πράξεων στις οποίες συμβάλλονται υπήκοοι τρίτων χωρών

Το Άρθρο αυτό αντικατέστηκε το μέχρι σήμερα σχετικώς ισχύον Άρθρο 85 του Ν.3886/2005 [ΦΕΚ τ.Α΄212/23-08-2005] (ως το άρθρο αυτό ίσχυε μετά τις τροποποιήσεις του με το Άρθρο 15 παρ. 2 του 3536/2007 [ΦΕΚ τ.Α΄42/23-02-2007] και με το Άρθρο 28 παρ. 5 του Ν.3613/2007 [ΦΕΚ τ.Α΄263/23-11-2007])σε κάποιο δε σημείο είναι επιεικέστερο για τους υπηκόους τρίτων χωρών μη εχόντων νόμιμη θεώρηση εισόδου ή άδεια διαμονής ή βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης για την έκδοση άδειας διαμονής, σε άλλο δε είναι αυστηρότεροΕιδικότερα:

Ενώ πολίτης τρίτης χώρας, μη διαθέτων θεώρηση εισόδου ή άδεια διαμονής ή βεβαίωση καταθεσης αίτησης για την έκδοση της άδειας διαμονής ή ανανέωσής της, δύναται κατ' εξαίρεση να υπογράψει Πληρεξούσιο προς δικηγόρο όχι μόνο για εκπροσώπηση ενώπιον Δικαστηρίου (όπως προέβλεπε το σχετικό Άρθρο του Ν.3886/2005) αλλά πλέον και ενώπιον διοικητικών αρχών, από την άλλη  Πράξη Εκούσιας Αναγνώρισης Τέκνου γεννημένου εκτός γάμου, χωρίς τα ανωτέρω νομιμοποιητικά έγγραφα, δύναται πλέον να (συν)υπογράψει μόνο εφόσον το αναγνωριζόμενο τέκνο δεν έχει συμπληρώσει το τρίτο έτος (το σχετικό δε Άρθρο του Ν.3886/2005 δεν προέβλεπε κανένα τέτοιο ηλικιακό όριο). Στην Αιτιολογική Έκθεση του  ψηφισθέντος Νόμου 4251/2014 η εν λόγω προσθήκη του ηλικιακού ορίου θεωρείται σημαντική, προκειµένου να αποφεύγονται περιπτώσεις καταχρηστικής εφαρµογής του.

Αυτολεξεί, το Άρθρο ορίζει:

" Άρθρο 27  Υποχρεώσεις συμβολαιογράφων 
1. Κατά την κατάρτιση συμβολαιογραφικών πράξεων, στις οποίες συμβαλλόμενοι ή συμμετέχοντες καθ’ οιονδήποτε τρόπο είναι πολίτες τρίτων χωρών, που παρίστανται αυτοπροσώπως ή δηλώνουν κατοικία ή διαμονή στην ημεδαπή, οι συμβολαιογράφοι υποχρεούνται να διαπιστώνουν ότι αυτοί έχουν θεώρηση εισόδου ή άδεια διαμονής ή βεβαίωση της παραγράφου 7 του άρθρου 8 και της παραγράφου 6 (sic, προφανώς εννοείται η παράγραφος 5)  του άρθρου 9 και να προβούν σε σχετική μνεία στην πράξη τους.
2Εξαιρούνται οι περιπτώσεις της σύνταξης πληρεξουσίων σε δικηγόρους προκειμένου να εκπροσωπήσουν πολίτες τρίτων χωρών ενώπιον δικαστικών και διοικητικών αρχών, καθώς και της σύνταξης συμβολαιογραφικών πράξεων που αφορούν την αναγνώριση τέκνου εκτός γάμου που δεν έχει συμπληρώσει το τρίτο έτος της ηλικίας του όταν ο ένας των γονέων είναι Έλληνας ή πολίτης άλλου κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πολίτης τρίτης χώρας που διαμένει νομίμως στην Ελλάδα."


Διαβάστε το πλήρες κείμενο του άνω Νόμου 4251/2014: «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις»  [ΦΕΚ Α΄80/01.04.2014] εδώ .