ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012


Σύμφωνα με το άρθρο 1 της από 16-12-2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 και του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2011» [ΦΕΚ Α’ 262/16-12-2011] ορίζεται:

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΦΕΚ 262/16.12.2011 τευχ. Α’
Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 και Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2011.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Αποφασίζουμε :
………………………………………………………………………………………
Άρθρο 1
Αναστολή Πλειστηριασμών


1.- Αναστέλλονται από την 1η Ιανουαρίου 2012 έως την 31η Δεκεμβρίου 2012 οι πλειστηριασμοί, οι οποίοι επισπεύδονται για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων που δεν υπερβαίνουν το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ από πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες παροχής πιστώσεων και από τους εκδοχείς των απαιτήσεων αυτών.
2.- Στην παράγραφο 1 του άρθρου 19 του ν. 3869/2010, όπως ισχύει, η φράση «μέχρι την 31ή Δεκεμβρίου 2011» αντικαθίσταται από τη φράση «μέχρι την 31ή Δεκεμβρίου 2012».

ΕVANGELIA (EVI) G. RΑΜΜΟU

NOTAIO

Via NAVARHOU NIKODIMOU 2 & FILELLINON (3o PIANO)

10557 ATENE - GRECIA

Τel.: +30 210 3223454
Fax: +30 210 3223456
Mob.: +30 6973639770
e-mail: erammou@otenet.gr

ULTIME NOTIZIE