ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΕΤΕΡΟΦΥΛΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΩΝ


ΑΡΙΘΜΟΣ  ..............

ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4356/2015

********

Στην Αθήνα Αττικής, σήμερα την ....................... [.......ητου μηνός .......................... του έτους δύο χιλιάδες είκοσι [2020]ημέρα της εβδομάδας ..............................., στο συμβολαιογραφείο μου, ιδιοκτησίας του ακινήτου Βασιλικής Σταμελάτου, που βρίσκεται στο δεύτερο (Β') όροφο πολυκατοικίας κειμένης επί της οδού Νίκης αριθμός 33, σε εμένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών και κάτοικο Παλαιού Φαλήρου ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Ιωάννου ΡΑΜΜΟΥ, που εδρεύω στην Αθήνα, φέρω αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 077603568 και υπάγομαι φορολογικά στη Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών, εμφανίστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο:

ΑΦΕΝΟΣ: ο ….(όνομα).… ….(επίθετο)…. του ....(πατρώνυμο)….(επίθετο) …. και της ….(μητρώνυμο)…….(επίθετο) (το γένος .............................), ….(επάγγελμα)…, ο οποίος γεννήθηκε στ......... (τόπος γέννησης) στις ............... (ημερομηνία γέννησης) και κατοικεί στ.....  (τόπος κοινής κατοικίας του ζεύγους), επί της οδού ................. αριθμός ............., κάτοχος του επιδειχθέντος σε εμένα υπ’ αριθμόν ........................... Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε την .............η-.......-20........ από το ..........................., με ΑΜΚΑ: ............................,  αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) ....................., υπαγόμενος φορολογικά στη Δ.Ο.Υ. .......................... , Αριθμός Δημοτολογίου του Δήμου: ....................., Θρησκεύματος: ...................... και

ΑΦΕΤΕΡΟΥ: η ….(όνομα).… ….(επίθετο)…. του ....(πατρώνυμο)….(επίθετο) …. και της ….(μητρώνυμο)…….(επίθετο) (το γένος .............................), ….(επάγγελμα)…, η οποία γεννήθηκε στ......... (τόπος γέννησης) στις ............... (ημερομηνία γέννησης) και κατοικεί στ.....  (τόπος κοινής κατοικίας του ζεύγους), επί της οδού ................. αριθμός ............., κάτοχος του επιδειχθέντος σε εμένα υπ’ αριθμόν ........................... Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε την .............η-.......-20........ από το ..........................., με ΑΜΚΑ: ............................, αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) ....................., υπαγόμενη φορολογικά στη Δ.Ο.Υ. .........................., Αριθμός Δημοτολογίου του Δήμου: ....................., Θρησκεύματος: ...................... οι οποίοι ζήτησαν την σύνταξη και υπογραφή του παρόντος συμφώνου με το οποίο δήλωσαν, συνομολόγησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα ακόλουθα:

ΜΕΡΟΣ Α' – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΚΥΡΗΣ

ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ

Οι συμβαλλόμενοι στο παρόν ….(όνομα).… ….(επίθετο)…. του ....(πατρώνυμο)…. και της ….(μητρώνυμο)… και ….(όνομα).… ….(επίθετο)…. του ....(πατρώνυμο)…. και της ….(μητρώνυμο)…οι οποίοι, όπως προκύπτει και από τα ανωτέρω μνημονευόμενα νομιμοποιητικά τους έγγραφα (Δελτία Αστυνομικής Ταυτότητας) είναι αμφότεροι ενήλικοι (μεταξύ τους δε ετερόφυλοι) μου δήλωσαν υπεύθυνα προέβησαν στις ακόλουθες τα ακόλουθα: α) Είναι αμφότεροι άγαμοι, ήτοι δεν έχουν τελέσει γάμο μεταξύ τους, κανένας δε εξ αυτών δεν τελεί σε γάμο με τρίτα πρόσωπα, β) Δεν έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.4356/2015 «Σύμφωνο Συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις» (και δεν έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ούτε σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.3719/2008 «Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις»), ήτοι αφενός μεν δεν έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης μεταξύ τους, αφετέρου δε και κανένας εξ αυτών δεν έχει καταρτίσει με τρίτα πρόσωπα σύμφωνο συμβίωσης στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, γ) Έχουν αμφότεροι πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, δ) Δεν συνδέονται μεταξύ τους με κανενός είδους συγγένεια, ήτοι εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, σε ευθεία ή σε πλάγια γραμμή, οποιουδήποτε βαθμού, όπως η συγγένεια ορίζεται και ρυθμίζεται στα άρθρα 1461 επ. του Αστικού Κώδικα, ε) Ουδείς των συμβαλλομένων στο παρόν έχει υιοθετήσει τον έτερο συμβαλλόμενο και στ) Τελούν σε ελεύθερη ένωση μεταξύ τους, ήτοι συμβιώνουν ως μόνιμοι σύντροφοι.

ΜΕΡΟΣ Β' – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ

ΗΔΗ σήμερα δια της παρούσης πράξης μου, οι συμβαλλόμενοι στο παρόν ….(όνομα).… ….(επίθετο)…. του ....(πατρώνυμο)…. και της ….(μητρώνυμο)… και ….(όνομα).… ….(επίθετο)…. του ....(πατρώνυμο)…. και της ….(μητρώνυμο)…,  δηλώνουν ότι εφόσον πληρούνται όλες οι τασσόμενες από τον Ν.4356/2015 προϋποθέσεις έγκυρης σύναψης Συμφώνου Συμβίωσης και εφόσον δεν συντρέχει κανένα από τα προβλεπόμενα στον ίδιο ως άνω Νόμο κωλύματα, όπως η συνδρομή των εν λόγω προϋποθέσεων και η απουσία κωλυμάτων λεπτομερώς αναλύθηκε ανωτέρω, προκειμένου να οργανώσουν την κοινή συμβίωσή τους, προβαίνουν στην Σύναψη Συμφώνου Συμβίωσης, το οποίο θα διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4356/2015 «Σύμφωνο Συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις», ως εκάστοτε ισχύει και τους κατωτέρω ειδικότερους όρους και συμφωνίες, που αμοιβαία οι συμβαλλόμενοι στο παρόν συνομολογούν και συναποδέχονται:  

Άρθρο 1ο

ΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΒΙΟΥΝΤΩΝ

**********

Το παρόν Σύμφωνο Συμβίωσης δεν μεταβάλλει το επώνυμο των συμβαλλομένων.

Ο/Η αφενός στο παρόν συμβαλλόμενος/η ….(όνομα).… ….(επίθετο)…. του ....(πατρώνυμο)…. και της ….(μητρώνυμο)… δηλώνει ότι συγκατατίθεται η/ο αφετέρου στο παρόν συμβαλλομένη/ος ….(όνομα).… ….(επίθετο)…. του ....(πατρώνυμο)…. και της ….(μητρώνυμο)…,  στις κοινωνικές σχέσεις να προσθέτει το δικό του/της επώνυμο στο δικό της/του, ήτοι να χρησιμοποιεί το διπλό επώνυμο: «................. - .................» / ή να αντικαθιστά  το δικό της/του επώνυμο με το δικό του/της, ήτοι να χρησιμοποιεί το επώνυμο: «. .................».

Άρθρο 2ο

ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

**********

1. Στις προσωπικές σχέσεις των μερών του Συμφώνου Συμβίωσης μεταξύ τους εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τις σχέσεις  των συζύγων από το γάμο, εφόσον δεν υπάρχει διαφορετική ειδική ρύθμιση στον Ν.4356/2015 ή σε άλλον.

2. Στις μη προσωπικές σχέσεις των μερών μεταξύ τους  εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τις σχέσεις  των συζύγων από το γάμο. Οι συμβαλλόμενοι, διατηρούν κατά τη διάρκεια του Συμφώνου Συμβίωσης την περιουσιακή τους αυτοτέλεια, τόσο για τα ανήκοντα σήμερα σ’ αυτούς περιουσιακά στοιχεία, όσο και για εκείνα, τα οποία θα αποκτήσουν στο μέλλον, κατά τη διάρκεια του Συμφώνου.

Άρθρο 3ο

ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ ΤΕΚΝΩΝ

**********

Οι συμβαλλόμενοι αναγνωρίζουν ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο  9 του Ν. 4356/2015, το τέκνο που τυχόν γεννήσει η αφετέρου στο παρόν συμβαλλόμενη κατά τη διάρκεια του Συμφώνου Συμβίωσης ή εντός τριακοσίων [300] ημερών από τη λύση ή την ακύρωση του Συμφώνου Συμβίωσης, τεκμαίρεται ότι έχει πατέρα τον αφενός στο παρόν συμβαλλόμενο. Το τεκμήριο ανατρέπεται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Τα άρθρα 1466 επ. ΑΚ, καθώς και τα άρθρα 614 επ. ΚΠολΔ, εφαρμόζονται αναλόγως.

Σημειώνεται ότι η τυχόν ακύρωση του Συμφώνου δεν επηρεάζει την πατρότητα των τέκνων.

Άρθρο 4ο

ΕΠΩΝΥΜΟ ΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

**********

1. Τα τέκνα, που τυχόν θα γεννηθούν κατά τη διάρκεια του παρόντος Συμφώνου Συμβίωσης ή εντός τριακοσίων [300] ημερών από τη λύση ή την ακύρωσή του, συμφωνείται από κοινού και αμετακλήτως από τους συμβαλλομένους στο παρόν ότι θα φέρουν το επώνυμο του αφενός στο παρόν συμβαλλομένου, ήτοι: «.....................» αν πρόκειται για άρρεν τέκνο ή «............................» αν πρόκειται για θήλυ τέκνο/ ή θα φέρουν το επώνυμο αμφότερων των συμβαλλομένων στο παρόν, ήτοι: «................. - .................» αν πρόκειται για άρρεν τέκνο ή «................. - .................» αν πρόκειται για θήλυ τέκνο.

[Σημείωση: Σύμφωνα με το Άρθρο 10 του Ν. 4356/2015: "Το τέκνο που γεννήθηκε κατά τη διάρκεια του συμφώνου συμβίωσης ή μέσα σε τριακόσιες (300) ημέρες από τη λύση ή την ακύρωση του συμφώνου, φέρει το επώνυμο που επέλεξαν οι γονείς του με κοινή και αμετάκλητη δήλωσή τους, που περιέχεται στο σύμφωνο ή σε μεταγενέστερο συμβολαιογραφικό έγγραφο πριν από τη γέννηση του πρώτου τέκνου. Το επώνυμο που επιλέγεται είναι κοινό για όλα τα τέκνα και είναι υποχρεωτικά το επώνυμο του ενός από τους γονείς ή συνδυασμός των επωνύμων τους. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα από δύο επώνυμα. Αν η δήλωση παραλειφθεί, το τέκνο θα έχει σύνθετο επώνυμο, αποτελούμενο από το επώνυμο και των δύο γονέων του. Πρώτο τίθεται το επώνυμο με αρχικό που προηγείται στο αλφάβητο. Αν το επώνυμο του ενός ή και των δύο γονέων είναι σύνθετο, το επώνυμο του τέκνου θα σχηματιστεί με το πρώτο από τα δύο επώνυμα."]

2.  Η γονική μέριμνα των τέκνων, που τυχόν θα γεννηθούν κατά τη διάρκεια του παρόντος Συμφώνου Συμβίωσης ή εντός τριακοσίων [300] ημερών από τη λύση ή την ακύρωσή του, θα ανήκει και στους δύο γονείς και θα ασκείται από κοινού. Οι διατάξεις  του ΑΚ για τη γονική μέριμνα των τέκνων που κατάγονται από γάμο εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση αυτή.  

3. Αν το σύμφωνο συμβίωσης λυθεί ή ακυρωθεί, για την άσκηση της γονικής μέριμνας εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 1513 ΑΚ.

Άρθρο 5ο

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

**********

Σε περίπτωση λύσης του Συμφώνου Συμβίωσης λόγω θανάτου ενός εκ των συμφωνούντων στο παρόν, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα που αφορούν τους συζύγους.

[Προαιρετικά μπορεί να προστεθεί στο σημείο αυτό: 

2. Με το παρόν Σύμφωνο Συμβίωσης και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 εδάφιο β΄ του Ν. 4356/2015, αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη παραιτούνται από το δικαίωμα τους στη νόμιμη μοίρα.] 

Άρθρο 6ο

ΛΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ

**********

Το παρόν Σύμφωνο Συμβίωσης δύναται να λυθεί:

α) με νεότερη συμφωνία των συμβαλλομένων στο παρόν, η οποία θα συναφθεί αυτοπροσώπως ενώπιον Συμβολαιογράφου, δια συμβολαιογραφικού εγγράφου ή

β) με μονομερή συμβολαιογραφική δήλωση ενός εκ των συμβαλλομένων στο παρόν, εφόσον έχει επιδοθεί προηγουμένως με δικαστικό επιμελητή πρόσκληση για συναινετική λύση στο άλλο μέρος και έχουν παρέλθει τρεις [3] μήνες από την επίδοση ή

γ) αυτοδικαίως, αν συναφθεί γάμος μεταξύ των συμβαλλόμενων στο παρόν.

Στις ως άνω  υπό α) και β) περιπτώσεις, η λύση του παρόντος Συμφώνου Συμβίωσης επέρχεται και θα ισχύει από την κατάθεση του αντίστοιχου συμβολαιογραφικού εγγράφου (νεότερης συμβολαιογραφικής συμφωνίας λύσης ή μονομερούς συμβολαιογραφικής δήλωσης περί λύσης) στον κατά τόπο αρμόδιο Ληξίαρχο, όπου θα έχει καταχωρηθεί και η παρούσα σύσταση, ήτοι στο Ληξιαρχείο του Δήμου ........................ ενώ στην ως άνω υπό γ) περίπτωση, η λύση του παρόντος Συμφώνου Συμβίωσης επέρχεται αυτοδίκαια.

Άρθρο 7ο

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΛΥΣΗ

ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ

**********

Σε περίπτωση λύσεως του παρόντος Συμφώνου Συμβίωσης με οποιονδήποτε από τους ανωτέρω αναφερόμενους τρόπους, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τη διατροφή μετά το διαζύγιο. 

[Προαιρετικά οι σύντροφοι μπορούν να ορίσουν ότι: "οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν αμοιβαία και συναποδέχονται ότι παραιτούνται από το δικαίωμα διατροφής."]

Άρθρο 8ο

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4356/2015

**********

Κατά ρητή συμφωνία των συμβαλλομένων στο παρόν, σε όσα θέματα δεν ρυθμίζονται διαφορετικά στο παρόν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.4356/2015 και κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 12 του Ν.4356/2015, άλλες διατάξεις νόμων που αφορούν αξιώσεις των συζύγων μεταξύ τους, καθώς και αξιώσεις, παροχές και προνόμια έναντι τρίτων ή έναντι του Δημοσίου εφαρμόζονται αναλόγως και στα μέρη του Συμφώνου, εφόσον δεν υπάρχει διαφορετική ειδική ρύθμιση στον Ν.4356/2015.

[Σημείωση: Κατά το άρθρο 16 Ν.4387/2016,ΦΕΚ Α 85/12.5.2016: "Με τους εγγάμους εξομοιώνονται πλήρως οι αντισυμβαλλόμενοι στο σύμφωνο συμβίωσης του Ν. 4356/2015 (Α` 181) ως προς κάθε κοινωνικοασφαλιστικό δικαίωμα, παροχή, υποχρέωση ή περιορισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή της εν γένει κοινωνικο- ασφαλιστικής και προνοιακής νομοθεσίας".]

ΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ:

Οι συμβαλλόμενοι στο παρόν δήλωσαν προσθέτως ότι η μόνιμη κοινή κατοικία τους είναι όπως μου δήλωσαν αυτοί υπεύθυνα, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, αυτή που δήλωσαν και αναφέρεται στην αρχή του παρόντος.

ΥΠΟΜΝΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥΣ:

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ 

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπέμνησα στους συμβαλλομένους,  ότι η ισχύς του παρόντος Συμφώνου Συμβίωσης αρχίζει από την κατάθεση αντιγράφου της παρούσης πράξεώς μου στον Ληξίαρχο του τόπου κατοικίας τους, ήτοι  στο Ληξιαρχείο του Δήμου ........................... και την καταχώριση αυτού στο ειδικό βιβλίο του Ληξιαρχείου, οι δε συμβαλλόμενοι μου δήλωσαν ότι θα αναλάβουν οι ίδιοι την επιμέλεια της κατάθεσης και καταχώρισης της παρούσης πράξεώς μου στο προαναφερθέν βιβλίο του Ληξιαρχείου.

Προς βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε η πράξη αυτή αυτό σε πέντε (5) φύλλα, επί της οποίας (ήτοι επί του πρωτοτύπου) επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου πενήντα λεπτών (0,50 €), εκδόθηκαν δε δύο (2) αντίγραφα αυτής, επί του οποίου ομοίως επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου πενήντα λεπτών (0,50 €). Για την σύνταξη του πρωτοτύπου της πράξης και την έκδοση δύο (2) αντιγράφων αυτής, εισπράχθηκαν ως συμβολαιογραφική αμοιβή συνολικά ....................................... (.................. €). Κατ’ εφαρμογή δε του άρθρου 62§3 του Ν. 3842/23-4-2010 και της εγκυκλίου ΠΟΛ. 1063/30-5-2016  του Υπουργείου Οικονομικών, επί της συμβολαιογραφικής αμοιβής, ήτοι επί του ποσού των ................................... (................), εισπράχθηκε περαιτέρω ο αναλογών Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) κανονικού συντελεστή (24%), ήτοι ............................................... (............. €) (................. € Χ 24% = ............... €).

Η παρούσα πράξη αφού διαβάστηκε από εμένα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι στο παρόν, βεβαιώθηκε για ολόκληρο το περιεχόμενό του και υπογράφηκε από τους συμβαλλομένους και από εμένα τη Συμβολαιογράφο, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ                 Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ) Ι. ΡΑΜΜΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ 2 & ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ (3ος όροφος)

T.K.10557 - ΑΘΗΝΑ

Τηλ.: 2103223454
Fax: 2103223456
Κιν.: 6973639770
e-mail: erammou@otenet.gr