ΤΗΡΟΥΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ


Οι κανόνες διαδοχής και παράδοσης στους νέους Συμβολαιογράφους των Αρχείων αποχωρησάντων - παραιτηθέντων - αποβιωσάντων Συμβολαιογράφων, ρυθμίζονται από το Άρθρο 128 του Ν. 2830/2000 "Κώδικας Συμβολαιογράφων", το οποίο, ως τροποποιηθέν ισχύει σήμερα, ορίζει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

Αρθρο 128 -Αρχεία αποχωρούντων συμβολαιογράφων  

 1. (...) Το αρχείο Συμβολαιογράφου που αποχώρησε κατά οποιονδήποτε τρόπο ή απεβίωσε παραδίδεται με απόφαση του αρμοδίου Εισαγγελέα Πρωτοδικών, μετά από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του οικείου Συμβολαιογραφικού Συλλόγου σε εκείνον που διορίζεται στη θέση του συμβολαιογράφου που αποχώρησε ή απεβίωσε. Η σειρά διορισμού καθορίζεται από τη σειρά επιτυχίας στο σχετικό διαγωνισμό. (...) 2. Τα ανωτέρω ισχύουν και για άλλα αρχεία συμβολαιογράφων που κατείχε ο συμβολαιογράφος που αποχώρησε ή απεβίωσε. (...) 3. Ο συμβολαιογράφος που εξέρχεται από την υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος κατέχει αρχείο υποχρεούται να το παραδώσει σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις προηγούμενες παραγράφους (...)". 

Συνεπώς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ως άνω άρθρο του Κώδικα Συμβολαιογράφων και ενόψει του ότι, βάσει της σειράς επιτυχίας στις εξετάσεις των Συμβολαιογράφων, διορίστηκα Συμβολαιογράφος στη θέση της αποχωρησάσης λόγω ορίου ηλικίας Συμβολαιογράφου Αθηνών Αδριανής - Δήμητρας Οικονομοπούλου - Ζαφειροπούλου (ΦΕΚ Διορισμού: ΦΕΚ 58/23-1-2009 τεύχος Γ’), ορίστηκα Οριστική Αρχειοφύλακας του Αρχείου της καθώς και των από αυτήν κατεχομένων αρχείων άλλων, δυνάμει της υπ' Αριθμόν Πρωτ. 132665/27-4-2009 (Αρ. Εισ. 30116/2009) Απόφασης του Εισαγγελέα Διοικητικού και Εσωτερικών Υποθέσεων Πρωτοδικείου Αθηνών Κωνσταντίνου Τζαβέλλα.

Ως εκ τούτου, παρέλαβα, κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου και σήμερα νομίμως φυλάττω και τηρώ, ως Οριστική Αρχειοφύλακας τα εξής τρία (3) Αρχεία:

 

Α. Το Αρχείο της Συμβολαιογράφου Ελένης Μεθυμάκη-Νταή, ως Συμβολαιογράφου Καλλιθέας,του οποίου η ως άνω αποχωρήσασα Συμβολαιογράφος τελούσε αρχειοφύλακας και το οποίο περιλαμβάνει τα υπ’ αριθμούς 1/18-5-1970  ως  2.120/14-5-1971 Συμβόλαια.

Β. Το Αρχείο της Συμβολαιογράφου Αδριανής-Δήμητρας Οικονομοπούλου–Ζαφειροπούλου, ως Συμβολαιογράφου Καλλιθέας, το οποίο περιλαμβάνει τα υπ’ αριθμούς 1/18-11-1971 ως 4.037/15-2-1974 Συμβόλαια.

Γ. Το Αρχείο της Συμβολαιογράφου Αδριανής-Δήμητρας Οικονομοπούλου–Ζαφειροπούλου, ως Συμβολαιογράφου Αθηνών, το οποίο περιλαμβάνει τα υπ’ αριθμούς 1/18-2-1974  ως  39.913/24-8-2007 Συμβόλαια.

 

Τα 46.070 συνολικά Συμβόλαια και τα οικεία Συμβολαιογραφικά Βιβλία του Αρχείου φυλάσσονται πλέον επιμελώς σε 960 περίπου καλαίσθητα, ομοιόχρωμα, καινούργια -αντικαταστήσαντα τα παλαιά- κουτιά, σε ειδικό δωμάτιο στο Συμβολαιογραφείο, εγώ δε ως Οριστική Αρχειοφύλακας του άνω Αρχείου [πέρα από το να συνεχίζω σε ουσιαστικό επίπεδο, όταν μου ζητείται, Υποθέσεις απτόμενες συμβολαίων του Αρχείου], έχω ενδεικτικώς τις εξής λειτουργικές αρμοδιότητες (υποχρεώσεις/δικαιώματα):

α) Χορηγώ αντίγραφα των συμβολαίων και των προσαρτωμένων στα συμβόλαια εγγράφων του Αρχείου, σε οποίον έχει έννομο συμφέρον, σε κάθε δε περίπτωση κατόπιν παραγγελίας του εισαγγελέα πρωτοδικών.

β) Χορηγώ απόγραφα από εκτελεστούς τίτλους συμβολαίων του Αρχείου, εφόσον πληρούνται οι όροι χορήγησης απογράφου. 

γ) Δημοσιεύω Διαθήκες που φυλάσσονται στο Αρχείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, εφαρμοζόμενες αναλόγως.

δ) Αποδίδω - αποκλειστικά και μόνο στον διαθέτη- Διαθήκη Μυστική ή Ιδιόγραφη, η οποία κατατέθηκε δυνάμει Συμβολαιογραφικής Πράξης Κατάθεσης Διαθήκης του Αρχείου και φυλάσσεται στο Αρχείο, μετά από αίτηση του διαθέτη και αφού προηγουμένως συνταχθεί Πράξη Ανάληψης Διαθήκης, της οποίας αντίγραφο προσαρτάται στην Πράξη Κατάθεσης της Διαθήκης.  Επί της Πράξεως Κατάθεσης της Διαθήκης, συντάσσω σχετική έκθεση, που υπογράφεται από το διαθέτη και από εμένα ως Αρχειοφύλακα. 

ε) Αποδίδω - είτε στον δικαιούχο είτε στον καταθέσαντα, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις- Γραμμάτια (αυτούσιας ή χρηματικής) Παρακατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα οποία είχαν κατατεθεί δυνάμει Συμβολαιογραφικής Πράξης Κατάθεσης του Αρχείου και φυλάσσονται στο Αρχείο και αφού προηγουμένως συνταχθεί σχετική Πράξη Ανάληψης Γραμματίου Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Επί της Πράξεως Κατάθεσης του Γραμματίου γίνεται σχετική μνεία περί της Αναλήψεώς του από εμένα ως Αρχειοφύλακα.

στ)  Σε περίπτωση κατά την οποία βάσει των συμβολαίων που φυλάσσονται στο Αρχείο απαιτείται η συνέχιση πλειστηριασμού, εκδίδω Περίληψη Κατακυρωτικής Έκθεσης και τις λοιπές σχετικές πράξεις συνέχισης.                             

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ) Ι. ΡΑΜΜΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ 2 & ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ (3ος όροφος)

T.K.10557 - ΑΘΗΝΑ

Τηλ.: 2103223454
Fax: 2103223456
Κιν.: 6973639770
e-mail: erammou@otenet.gr