ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ ΓΑΜΟΥ (ΑΝΕΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ) Ν.4509/2017


ΑΡΙΘΜΟΣ  .............

ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ ΓΑΜΟΥ

(ΑΝΕΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ)

___________________________

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

του ΑΡΘΡΟΥ 1441  του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

(ως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 22 του Ν.4509/2017)

********

Στην Αθήνα Αττικής, σήμερα την .......... [.....ητου μηνός ................... του έτους δύο χιλιάδες δεκαοκτώ [2018], ημέρα της εβδομάδας ..................., στο συμβολαιογραφείο μου, ιδιοκτησίας του ακινήτου Βασιλικής Σταμελάτου, που βρίσκεται στο δεύτερο (Β') όροφο πολυκατοικίας κειμένης επί της οδού Νίκης αριθμός 33, σε εμένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών και κάτοικο Παλαιού Φαλήρου ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Ιωάννου ΡΑΜΜΟΥ, που εδρεύω στην Αθήνα, φέρω αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 077603568 και υπάγομαι φορολογικά στη Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών, εμφανίστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο:

ΑΦΕΝΟΣ: ο  ….(όνομα).… ….(επίθετο)…. του ....(πατρώνυμο)…. και της ….(μητρώνυμο)… (το γένος ....................), ….(επάγγελμα)…, ο οποίος γεννήθηκε στ......... (τόπος γέννησης) στις ............... (ημερομηνία γέννησης) και κατοικεί στ.....  (τόπος  κατοικίας ), επί της οδού ................. αριθμός ............., κάτοχος του επιδειχθέντος σε εμένα υπ’ αριθμόν ........................... Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε την .............η-.......-20........ από το ..........................., με αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) ....................., υπαγόμενος φορολογικά στη Δ.Ο.Υ. .......................... Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας, ο οποίος δήλωσε ότι παρίσταται στην παρούσα μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου του ….(όνομα).… ….(επίθετο)…. του ....(πατρώνυμο)…. και της ….(μητρώνυμο)…, Δικηγόρου Αθηνών, με Αριθμό Μητρώου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Α.Μ./Δ.ΣΑ: ..................., κατοίκου Αθήνας Αττικής, επί της οδού .................................... αριθμός ......,  με αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) ..................................., υπαγόμενου φορολογικά στη Δ.Ο.Υ. ................ και

ΑΦΕΤΕΡΟΥ: η  ….(όνομα).… ….(επίθετο)…. του ....(πατρώνυμο)…. και της ….(μητρώνυμο)… (το γένος ....................), ….(επάγγελμα)…, η οποία γεννήθηκε στ......... (τόπος γέννησης) στις ............... (ημερομηνία γέννησης) και κατοικεί στ.....  (τόπος  κατοικίας ), επί της οδού ................. αριθμός ............., κάτοχος του επιδειχθέντος σε εμένα υπ’ αριθμόν ........................... Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε την .............η-.......-20........ από το ..........................., με αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) ....................., υπαγόμενη φορολογικά στη Δ.Ο.Υ. .........................., Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας, η οποία δήλωσε ότι παρίσταται στην παρούσα μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου της ….(όνομα).… ….(επίθετο)…. του ....(πατρώνυμο)…. και της ….(μητρώνυμο)…, Δικηγόρου Αθηνών, με Αριθμό Μητρώου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Α.Μ./Δ.ΣΑ: ..................., κατοίκου Αθήνας Αττικής, επί της οδού .................................... αριθμός ......,  με αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) ..................................., υπαγόμενου φορολογικά στη Δ.Ο.Υ. .................

Οι αφενός και αφετέρου στο παρόν συμβαλλόμενοι, μετά των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, ζήτησαν την σύνταξη και υπογραφή της παρούσης Πράξης με την οποία δήλωσαν, συνομολόγησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα ακόλουθα:

ΜΕΡΟΣ Α' – ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

Ι. ΣΥΝΑΨΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ

Οι συμβαλλόμενοι στο παρόν ….(όνομα).… ….(επίθετο)…. του ....(πατρώνυμο)…. και της ….(μητρώνυμο)…(το γένος ....................) και ….(όνομα).… ….(επίθετο)…. του ....(πατρώνυμο)…. και της ….(μητρώνυμο)…(το γένος ....................), δήλωσαν ότι  στις ......... του μηνός ..................... του έτους ........................... [......-.....-............] τέλεσαν θρησκευτικό γάμο κατά το Δόγμα της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στον Ιερό Ναό .................................... (νυν Δήμου ..................), όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στην παρούσα με Αριθμό Πρωτοκόλλου: ........../.....-.....-...........  Απόσπασμα  της υπό στοιχεία: Αριθμός Ληξιαρχικής Πράξης: ..../ Τόμος: ....../ Έτος: ......... Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου του Ληξιαρχείου .......................

Από τον γάμο τους αυτό δεν απέκτησαν τέκνα / ή   απέκτησαν ενα τεκνο, ήδη σήμερα ενήλικο, τον .............................., γεννηθέντα στις ......-......-............, όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στην παρούσα με Αριθμό Πωτοκόλλου: ...../....-....-........ Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, το οποίο εκδόθηκε από το Δήμο ............. (Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείων).

II. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ – ΥΠΟΓΡΑΦΕΙΣΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Οι συμβαλλόμενοι στο παρόν ….(όνομα).… ….(επίθετο)…. του ....(πατρώνυμο)…. και της ….(μητρώνυμο)…(το γένος ....................), και ….(όνομα).… ….(επίθετο)…. του ....(πατρώνυμο)…. και της ….(μητρώνυμο)…(το γένος ....................)αποφάσισαν από κοινού και εκ συμφώνου να λύσουν τον γάμο τους, συναινετικά κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των Άρθρων 1438 και 1441 Α.Κ., όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους από  τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4509/2017.

Για το λόγο αυτό οι συμβαλλόμενοι στο παρόν στις ....-......-2018 συνήψαν, παρουσία των πληρεξουσίων δικηγόρων τους Έγγραφη Συμφωνία για την λύση του  γάμου τους, η οποία υπογράφηκε από αυτούς και τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους.

Στις ......-.....-2018 βεβαιώθηκε από τον Γραμματέα του αρμοδίου Ειρηνοδικείου Αθηνών, το γνήσιο των υπογραφών των συζύγων στην εν λόγω έγγραφη συμφωνία, την οποία (έγγραφη συμφωνία) ακολούθως την υπέβαλαν σε μένα την Συμβολαιογράφο, οι εμφανισθέντες στο παρόν πληρεξούσιοι δικηγόροι και την προσήρτησα στην παρούσα πράξη μου.

Γίνεται μνεία ότι η υπογραφή της παρούσης συμβολαιογραφικής πράξης απέχει ήδη πλέον των δέκα [10] ημερών από την έγγραφη συμφωνία των συζύγων.

Η ως άνω συμφωνία ενσωματωμένη στην παρούσα αυτολεξεί έχει ως ακολούθως:

«ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΛΥΣΗΣ ΓΑΜΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα την .......-.....-2018, μεταξύ αφενός του ….(όνομα).… ….(επίθετο)…. του ....(πατρώνυμο)…. και της ….(μητρώνυμο)…(το γένος ....................), κατοίκου   ................... Αττικής, οδός .................... αρ...... με ΑΔΤ: ............../............ και ΑΦΜ .............................. και αφετέρου της ….(όνομα).… ….(επίθετο)…. του ....(πατρώνυμο)…. και της ….(μητρώνυμο)…(το γένος ....................), κατοίκου   ................... Αττικής, οδός .................... αρ...... με ΑΔΤ: ............../............ και ΑΦΜ .............................., συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα εξής:

Α. Οι συμβαλλόμενοι με το παρόν σύζυγοι τέλεσαν τέλεσαν θρησκευτικό γάμο κατά το Δόγμα της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στον Ιερό Ναό .............................. στον Δήμο ................................ στις ...-.....-................ . Από τον γάμο τους αυτό δεν απέκτησαν τέκνα / ή   απέκτησαν ενα τεκνο, ήδη σήμερα ενήλικο, τον .............................., γεννηθέντα στις ......-......-............, .

Β. Οι συμβαλλόμενοι αποφάσισαν να ζητήσουν την λύση του τελεσθέντος μεταξύ τους γάμου με τη διαδικασία του συναινετικού διαζυγίου κατ’ εφαρμογή των άρθρων 1438 και 1441 Α.Κ., όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 4509/2017 και εν όψει της διακοπής της μεταξύ τους συμβιώσεως από το έτος ................., δίχως αμφότεροι να έχουν μεταξύ τους οικονομικές ή περιουσιακές εκκρεμότητες και ζητήματα.

 Το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό θα υποβληθεί ενώπιον του συμβολαιογράφου που θα επικυρώσει την συναινετική λύση του γάμου, με όλες τις σχετικές εκ του Νόμου διαδικασίες.

Σε πίστωση των άνω συνετάγη το παρόν σε τρία αντίτυπα και αφού διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους και τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους, όπως ακολουθεί.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Α) ......................................... (Υπογραφή)

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος (Υπογραφή)

Β) ................................ (Υπογραφή)

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος (Υπογραφή)».

ΜΕΡΟΣ Β' –

Ι.  ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ  ΓΙΑ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΑΜΟΥ και

ΙΙ. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΛΥΣΗΣ ΓΑΜΟΥ

ΗΔΗ σήμερα δια της παρούσης πράξης μου, σε συνέχεια των ανωτέρω και κατ’ εφαρμογή των Άρθρων 1438 και 1441 Α.Κ., όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους από  τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4509/2017, αφού διαπίστωσα ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος, εγώ η Συμβολαιογράφος Αθηνών ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Ιωάννου ΡΑΜΜΟΥ, που εδρεύω στην Αθήνα, επικυρώνω την ανωτέρω  από ......-.....-2018 έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων ….(όνομα).… ….(επίθετο)…. του ....(πατρώνυμο)…. και της ….(μητρώνυμο)…(το γένος ....................) και ….(όνομα).… ….(επίθετο)…. του ....(πατρώνυμο)…. και της ….(μητρώνυμο)…(το γένος ....................),  για τη συναινετική λύση του γάμου τους, η οποία, όπως προαναφέρθηκε, φέρει την Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των συζύγων από τον Γραμματέα του αρμοδίου Ειρηνοδικείου Αθηνών   και βεβαιώνω τη λύση του γάμου τους.

ΥΠΟΜΝΗΣΗ  ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥΣ:

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπέμνησα στους συμβαλλομένους ότι:

Α. Η λύση του γάμου τους επέρχεται με την κατάθεση αντιγράφου της παρούσης πράξης μου στο Ληξιαρχείο του Δήμου ............... (ήτοι του τόπου όπου έχει καταχωρισθεί η σύσταση του γάμου), αυτοί δε μου δήλωσαν ότι αναλαμβάνουν οι ίδιοι την επιμέλεια της εν λόγω κατάθεσης και

Β. Η πνευματική λύση του γάμου τους, η οποία είναι υποχρεωτική, παραγγέλλεται από τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, ύστερα από αίτηση του έχοντος έννομο συμφέρον, η οποία συνοδεύεται από αντίγραφο της παρούσας συμβολαιογραφικής πράξης. Η αίτηση με την παραγγελία συνυποβάλλονται στην Ιερά Μητρόπολη, στην οποία ανήκει ο Ιερός Ναός όπου τελέσθηκε ο γάμος.

ΠΡΟΣΑΡΤΩΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ:

Προσαρτώνται στην παρούσα τα υπ΄ αριθμούς: .................../.....-.......-2018 (για τον παριστάμενο στο παρόν Δικηγόρο ….(όνομα).… ….(επίθετο)…. του ....(πατρώνυμο)…. και της ….(μητρώνυμο)…) και .................../.....-.......-2018 (για τον παριστάμενο στο παρόν Δικηγόρο ….(όνομα).… ….(επίθετο)…. του ....(πατρώνυμο)…. και της ….(μητρώνυμο)…) που εκδόθηκαν αμφότερα από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Προς βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε η πράξη αυτή αυτό σε ................... [.....] φύλλα, επί της οποίας (ήτοι επί του πρωτοτύπου) επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου ενός ευρώ (1,00 €), εκδόθηκαν δε ............... [......] αντίγραφα αυτής, επί καθενός των οποίων ομοίως επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου .......... ευρώ (........... €). Για την σύνταξη του πρωτοτύπου της πράξης και την έκδοση ........... (.....) αντιγράφων αυτής, εισπράχθηκαν ως συμβολαιογραφική αμοιβή συνολικά .......................... ευρώ (.......00 €). Κατ’ εφαρμογή δε του άρθρου 62§3 του Ν. 3842/23-4-2010 και της εγκυκλίου ΠΟΛ. 1063/30-5-2016 του Υπουργείου Οικονομικών, επί της συμβολαιογραφικής αμοιβής, ήτοι επί του ποσού των .................................... ευρώ (...........,00 €), εισπράχθηκε περαιτέρω ο αναλογών Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) κανονικού συντελεστή (24%), ήτοι ...................................... ευρώ και .................... λεπτά (............. €) (.............. € Χ 24% = ....... €).

Η παρούσα πράξη αφού διαβάστηκε από εμένα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι  και οι παριστάμενοι στο παρόν δικηγόροι, βεβαιώθηκε για ολόκληρο το περιεχόμενό του και υπογράφηκε από τους συμβαλλομένους, τους δικηγόρους και από εμένα τη Συμβολαιογράφο, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ                                                      ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

 

                 Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ