ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ


Η Τοπική Αρμοδιότητα των Συμβολαιογράφων, ήτοι τα εδαφικά όρια εντός των οποίων μπορούν να ασκούν τα καθήκοντά τους ρυθμίζεται από το Άρθρο 4 του Ν. 2830/2000 "Κώδικας Συμβολαιογράφων", το οποίο, ως τροποποιηθέν ισχύει σήμερα, ορίζει αυτολεξεί τα ακόλουθα:

"Αρθρο 4 -Αρμοδιότητα κατά τόπο 

     1.Ο συμβολαιογράφος ασκεί τα καθήκοντά του σε όλη την περιφέρεια του ειρηνοδικείου στην οποία είναι διορισμένος, όπως κάθε φορά η περιφέρεια του ειρηνοδικείου ορίζεται. Εξαιρείται η διενέργεια αναγκαστικού ή εκούσιου πλειστηριασμού, ο οποίος διενεργείται στο κατάστημα του κατά τόπον αρμόδιου Ειρηνοδικείου. 2. Κατ` εξαίρεση των όσων ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους οι συμβολαιογράφοι που είναι διορισμένοι στους δήμους που υπάγονται δικαστηριακά στις περιφέρειες των παρακάτω Ειρηνοδικείων: α) Αθηνών, β) Πειραιά, γ) Νίκαιας, δ) Καλλιθέας, ε) Νέας Ιωνίας, στ) Περιστερίου, ζ) Χαλανδρίου, η) Αμαρουσίου, θ) Σαλαμίνας, ι) Αχαρνών, ια) Κρωπίας, ιβ) Ελευσίνος, ιγ) Μεγάρων, ιδ) Μαραθώνος, ιε) Λαυρίου, πλην της νήσου Κέας, ιστ) Νέων Λιοσίων και ιζ) Αγίας Παρασκευής έχουν το δικαίωμα να ασκούν τα καθήκοντά τους και στις άλλες περιφέρειες των πιο πάνω ειρηνοδικείων, αλλά μόνο εφόσον καλούνται να υπογράψουν τις συμβολαιογραφικές πράξεις στην οικία, στο κατάστημα ή στο γραφείο ενός των δικαιοπρακτούντων ή των αντιπροσώπων τους ή στο χώρο νοσηλείας, αν νοσηλεύονται, ή κράτησης, αν κρατούνται, ή στο κατάστημα τράπεζας ή άλλου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος ή οργανισμού, όπως και όταν συμπράττουν με άλλο συμβολαιογράφο ή τους ανατίθεται η διενέργεια πλειστηριασμού. 3. Ο συμβολαιογράφος έχει δικαίωμα αλλά και υποχρέωση να διατηρεί ένα μόνο γραφείο στην έδρα όπου είναι διορισμένος. Η παράβαση της υποχρεώσής του αυτής αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα."

 

Συνεπώς, βάσει του ως άνω άρθρου του Κώδικα Συμβολαιογράφων και ενόψει του ότι είμαι διορισμένη Συμβολαιογράφος στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αθηνών (ΦΕΚ Διορισμού: ΦΕΚ 58/23-1-2009 τεύχος Γ’):

 

Έχω την κατά τόπο αρμοδιότητα να υπογράφω συμβολαιογραφικές πράξεις:

1. Σε όλη την περιφέρεια του Ειρηνοδικείου ΑΘηνών 

2. Στις περιφέρειες των Ειρηνοδικείων:

α) Πειραιά, β) Νίκαιας, γ) Καλλιθέας, δ) Νέας Ιωνίας, ε) Περιστερίου, στ) Χαλανδρίου, ζ) Αμαρουσίου, η) Σαλαμίνας, θ) Αχαρνών, ι) Κρωπίας, ια) Ελευσίνος, ιβ) Μεγάρων, ιγ) Μαραθώνος, ιδ) Λαυρίου, πλην της νήσου Κέας, ιε) Νέων Λιοσίων και ιστ) Αγίας Παρασκευής,

πλην όμως σε αυτές τις περιφέρειες, υπό την προϋπόθεση ότι: 

καλούμαι να υπογράψω τις συμβολαιογραφικές πράξεις:

---στην οικία ή στο κατάστημα ή στο γραφείο ενός των δικαιοπρακτούντων ή των αντιπροσώπων τους

---ή στο χώρο νοσηλείας, αν νοσηλεύονται, ή κράτησης, αν κρατούνται,

---ή στο κατάστημα τράπεζας ή άλλου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος ή οργανισμού,

---ή όταν συμπράττω με άλλο συμβολαιογράφο

---ή μου ανατίθεται η διενέργεια πλειστηριασμού.

 

 

Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η: Οι ανωτέρω προϋποθέσεις και περιορισμοί αφορούν αποκλειστικά στον τόπο υπογραφής των Συμβολαιογραφικών Πράξεων. Συχνά, υπάρχει η παρανόηση ότι οι Συμβολαιογράφοι μπορούν να συντάσσουν συμβόλαια για ακίνητα που βρίσκονται μόνο στην περιφέρεια της τοπικής τους αρμοδιότητας, το οποίο βεβαια δεν ευσταθεί. Ο Συμβολαιογράφος, σε οποιαδήποτε ειρηνοδικειακή περιφέρεια και αν είναι διορισμένος, μπορεί να συντάσσει και υπογράφει Συμβόλαια για ακίνητα που βρίσκονται οπουδήποτε στην Ελληνική Επικράτεια. Η τοπική αρμοδιότητα αφορά, ως προελέχθη, αποκλειστικά και μόνο στον τόπο της υπογραφής και όχι στο αντικείμενο της σύμβασης.