ΝΕΑ


ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΥΠΟΥ ΤΕΛΕΣΗΣ ΚΗΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΥ ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΑΞΗ - ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΦΡΑΣ

4.11.2016
Άρθρο 15 του NΟΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4368/2016:«Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» [ΦΕΚ Α΄21/21.02.2016]

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΟ- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 650/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ- ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ 17-08-2015

1.6.2015
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 650/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων, την αποδοχή και εκτέλεση δημόσιων εγγράφων στον τομέα της κληρονομικής διαδοχής και την καθιέρωση ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

29.6.2014
NΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.Ν.4254/2014:«Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο της εφαρμογής του ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις» [ΦΕΚ Α΄85/07.04.2014] ΠΟΛ.1133/08.05.2014: «Μη επιβολή Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίων κατά την σύσταση των εταιρειών»

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ΥΠΟ ΑΥΣΤΗΡΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ

7.1.2014
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4224/2013: «Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες επείγουσες διατάξεις» [ΦΕΚ Α' 288/31.12.2013]

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΕΥΘΥΝΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. Α.Ε. κλπ

13.6.2013
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4156/2013: «Μνημόνιο Κατανόησης στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος μεταξύ του Υπουργείου Περιβαλλοντικής Προστασίας του Κράτους του Ισραήλ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» [ΦΕΚ Α' 122/31.05.2013]

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ [I.K.E]- ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ [Γ.Ε.Μ.Η.]-ΣΗΜΑΤΑ κλπ

8.6.2013
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4155/2013: «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» [ΦΕΚ Α' 120/29.05.2013]

ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ [ΠΕΑ]

25.2.2013
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4122/2013: «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» [ΦΕΚ Α' 42/19.02.2013]

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

10.2.2013
ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ της 18ης-12-2012 : «Κατεπείγουσες Ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας» [ΦΕΚ Α΄ 246/18.12.2012]

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ [24.000,00€] ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ [2.400,00€]

15.12.2012
ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ της 12ης-12-2012 : «Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδας (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων, παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσεων και άλλες επείγουσες διατάξεις»» [ΦΕΚ Α΄ 240/12.12.2012]

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΑΝΕΝΕΡΓΩΝ Ή ΥΠΟΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΩΝ

6.12.2012
Π.Δ. ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 110/2012: «Συγχώνευση ανενεργών ή υπολειτουργούντων Ειρηνοδικείων της Χώρας» [ΦΕΚ Α΄ 193/10.10.2012]

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ - ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΜΕΣΙΤΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ κλπ

22.5.2012
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4072/2012: «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − Νέα εταιρική μορφή − Σήματα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» [ΦΕΚ Α' 86/11.04.2012]

ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

21.4.2012
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4067/2012 "Νέος Οικοδομικός Κανονισμός" [ΦΕΚ Α΄ 79/09.04.2012]

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

26.3.2012
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4061/2012 «Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων − Ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις» [ΦΕΚ Α΄ 66/22.03.2012]

ΔΙΚΑΙΗ ΔΙΚΗ - ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ Α.Κ. - Κ.ΠΟΛ.Δ. - Π.Κ. - Κ.ΠΟΙΝ.Δ. - ΠΤΩΧ.Κ. κλπ

22.3.2012
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4055/2012 «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής» [ΦΕΚ Α΄ 51/12.03.2012]

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

10.1.2012
[άρθρ. 1 της από 16/12/2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου-ΦΕΚ τ.Α΄262/16-12-2011]