Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΣΗΜΕΡΑ


Ο Έλληνας Συμβολαιογράφος σήμερα, στην παράδοση της ούτω καλούμενης Λατινικής Συμβολαιογραφίας (με τους "Civil-Law Notaries" ή άλλως  "Latin Notaries"), σε αντίθεση με το νομικό status των Συμβολαιογράφων ("Notary Publics") στα κράτη όπου ισχύει το αγγλοσαξωνικό κοινοδίκαιο: 

ΕΙΝΑΙ ΑΜΙΣΘΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ     

Το Άρθρο 1 του Ν. 2830/2000 "Κώδικας Συμβολαιογράφων", ορίζει αυτολεξεί τα ακόλουθα:

"Αρθρο 1 - Καθήκοντα Συμβολαιογράφων   

1. Ο Συμβολαιογράφος είναι άμισθος δημόσιος λειτουργός με καθήκοντα:
  α. Να συντάσσει και να φυλάσσει έγγραφα συστατικά ή αποδεικτικά δικαιοπραξιών και δηλώσεων των ενδιαφερομένων όταν η σύνταξη των εγγράφων  αυτών είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το νόμο ή όταν οι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να προσδώσουν σε αυτά κύρος δημοσίου εγγράφου.
  β. Να εκδίδει απόγραφα ή αντίγραφα των εγγράφων του εδαφίου α`, καθώς και αντίγραφα των προσαρτημένων και αναφερομένων σε αυτά εγγράφων.
  γ. Να θεωρεί ιδιωτικά έγγραφα για την απόκτηση βέβαιης χρονολογίας. Για τη θεώρηση αυτή συντάσσεται σχετική συμβολαιογραφική πράξη.
  δ. Να βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής που τίθεται ενώπιόν του σε κάθε έγγραφο που σχετίζεται με τη συναπτόμενη πράξη.
  ε. Να ενεργεί κάθε άλλη πράξη που του αναθέτει ο νόμος. Επίσης δύναται να ενεργεί και κάθε άλλη πράξη σχετική με την άσκηση του έργου του.
2. Ο Συμβολαιογράφος μπορεί να μεταφράζει με ευθύνη του στην ελληνική γλώσσα έγγραφα συνταγμένα σε ξένη γλώσσα τα οποία του προσκομίζονται και είναι χρήσιμα για την κατάρτιση μιας από τις αναφερόμενες πράξεις, θεωρώντας τα για την πραγματοποίηση της μετάφρασης και για την ακρίβειά τους."

**********

ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ   

Το Άρθρο 4 του Ν. 2830/2000 "Κώδικας Συμβολαιογράφων" ορίζει:

"Αρθρο 4- Υποχρεώσεις του Συμβολαιογράφου

1. Ο Συμβολαιογράφος οφείλει να απέχει από σύνταξη πράξης που αντίκειται στο νόμο ή στα χρηστά ήθη.
2. Ο Συμβολαιογράφος ασκεί τα καθήκοντά του ευσυνείδητα και αμερόληπτα. Κατά τη σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων οφείλει να εξηγεί στους δικαιοπρακτούντες τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν και τα δικαιώματα που έχουν από τις πράξεις που καταρτίζονται και να διαπιστώνει ότι γνωρίζουν τα αποτελέσματα των πράξεων αυτών."

Πλήθος δε επιμέρους ειδικών απαγορευτικών και επιτακτικών διατάξεων [του αστικού, δασικού, φορολογικού, πολεοδομικού- χωροταξικού, εμπορικού, ποινικού κλπ δικαίου] θέτουν στους Συμβολαιογράφους ειδικές προϋποθέσεις και όρους για την σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων, με ποινή (σε περίπτωση μη τήρησής τους) κατά περίπτωση  είτε ακυρότητας των ίδιων των πράξεων είτε πειθαρχικών ή ακόμα και ποινικών κυρώσεων κατά των Συμβολαιογράφων.

**********

ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ [άλλως δεν δύναται καν να λάβει μέρος στον Πανελλήνιο Εισαγωγικό Διαγωνισμό Υποψηφίων  Συμβολαιογράφων]

Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ "Προσωπική Κατάσταση Συμβολαιογράφου" στα Άρθρα 19 επ. του Ν. 2830/2000 "Κώδικας Συμβολαιογράφων" ορίζει αυτολεξεί:

"ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ -  ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑIΟΓΡΑΦΟΥ
  Αρθρο 19-Γενικά προσόντα διορισμού          
 
1. 
Συμβολαιογράφος διορίζεται, αφού τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία επιλογής, όποιος έχει την ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια άλλου κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και πτυχίο νομικού τμήματος νομικής σχολής ημεδαπού Πανεπιστημίου ή πτυχίο νομικού τμήματος νομικής σχολής αλλοδαπού Πανεπιστημίου αναγνωρισμένο ως ισότιμο. 2. Έλληνες κατά το γένος που δεν έχουν την ιθαγένεια κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να διοριστούν συμβολαιογράφοι, σύμφωνα με τις περιπτώσεις που προβλέπονται από ειδικούς νόμους, εφόσον διαθέτουν τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου.

Αρθρο 20-Ειδικά προσόντα διορισμού         
  1. Συμβολαιογράφος διορίζεται, αφού τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία επιλογής, εκείνος που διατελεί ή διετέλεσε επι δύo χρόνια δικηγόρος ή δικαστικός λειτουργός οποιουδήποτε κλάδου και βαθμού ή άμισθος υποθηκοφύλακας  ή εκείνος που είναι ή ήταν συμβολαιογράφος και παραιτήθηκε.
  2. Σε περίπτωση υπηρεσίας του υποφηφίου με πολλές ιδιότητες, η απαιτούμενη σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο διετία υπολογίζεται αθροιστικά. 

Άρθρο 21-Ηλικία διοριζομένου        
  1. Συμβολαιογράφος διορίζεται όποιος έχει συμπληρώσει το 28ο έτος και δεν έχει υπερβεί το 42ο έτος της ηλικίας του.
  Κατ` εξαίρεση συμβολαιογράφος μπορεί να διορίζεται, ύστερα από επιτυχία σε διαγωνισμό, σε άλλη θέση συμβολαιογράφου ανεξαρτήτως ηλικίας.
  2. Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ως ημέρα γέννησης λαμβάνεται υπόψη η πραγματική, που αποδεικνύεται με ληξιαρχική πράξη, η οποία έχει συνταχθεί το αργότερο μέσα σε ενενήντα ημέρες από την ημέρα της γέννησης. Εάν δεν συντάχθηκε ληξιαρχική πράξη, σύμφωνα με τα παραπάνω, ως ημέρα της γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης.
 3. Τo έτος γέννησης, σε περίπτωση έλλειψης ληξιαρχικής πράξης σύμφωνα με τα παραπάνω , αποδεικνύεται για τους άρρενες από το μητρώο αρρένων και για τις θήλεις από το γενικό μητρώο των δημοτών.
 4. Σε περίπτωση πολλών εγγραφών στα μητρώα επικρατεί η πρώτη.
 5. Δικαστικές αποφάσεις ή διοικητικές πράξεις που διορθώνουν την ηλικία ή την εγγραφή στο μητρώο δεν λαμβάνονται υπόψη.      

Αρθρο 22-Ειδικές διατάξεις για δικαστικούς λειτουργούς και δικηγόρους
  1. Δικαστικοί λειτουργοί δεν μπορούν να διοριστούν Συμβολαιογράφοι της περιφέρειας του πρωτοδικείου που υπηρετούν κατά το χρόνο της αποχώρησής τους από τη δικαστική υπηρεσία, πριν περάσουν πέντε χρόνια από αυτήν , πλην της περιφέρειας των πρωτοδικείων Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης.
  2. Η αποδοχή από το δικηγόρο ή τον άμισθο υποθηκοφύλακα του διορισμού του ως συμβολαιογράφου συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποβολή της ιδιότητάς του αυτής από την ορκωμοσία του ως Συμβολαιογράφου.
  3. Συμβολαιογράφος, που παραιτήθηκε ή του οποίου ακυρώΘηκε ο διορισμός, επαναδιορίζεται δικηγόρος στο Σύλλογο όπου ήταν μέλος πριν από το διορισμό του ως Συμβολαιογράφου, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων του Κώδικα "Περί δικηγόρων", αν η παραίτηση ή η ακύρωση λάβει χώρα εντός του διαστήματος οκτώ (8) ετών από του διορισμού του ως Συμβολαιογράφου.  

**********

 Δεδομένου του ρόλου του Συμβολαιογράφου ως Δημόσιου Λειτουργού, ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΝΑ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΚΩΛΥΜΑΤΑ - ΤΟ ΔΕ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Τα Άρθρα 23, 24 και 37 του Ν. 2830/2000 "Κώδικας Συμβολαιογράφων" ορίζουν:

Αρθρο 23-Κωλύματα διορισμού          
  Δεν διορίζεται Συμβολαιογράφος:
  1. Όποιος δεν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή δεν έχει απαλλαγεί από αυτές νόμιμα ή όποιος καταδικάστηκε αμετάκλητα για λιποταξία ή ανυποταξία με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι μηνών.
  2. Όποιος δεν είναι γραμμένος στα μητρώα αρρένων και προκειμένου περί γυναικών στα γενικά μητρώα των δημοτών.
  3. Όποιος λόγω αμετάκλητης καταδίκης έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα, όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
  4. Όποιος έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα.
  5. Όποιος έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για πλημμέλημα σε ποινή φυλάκισης για τις πράξεις κλοπής (άρθρα 372 και 373 Π.Κ.), απάτης (άρθρο 386 Π.Κ.), υπεξαίρεσης κοινής ή στην υπηρεσία (άρθρα 375 και 258 Π.Κ.), εκβίασης (άρθρο 385 Π.Κ.), πλαστογραφίας (άρθρο 216 Π.Κ.), πλαστογραφίας πιστοποιητικών (άρθρο 217 Π.Κ.), πλαστογραφίας και κατάχρησης ενσήμων (άρθρο 218 Π.Κ.), ψευδούς βεβαίωσης και νόθευσης (άρθρο 242 Π.Κ.), ψευδορκίας και ψευδούς ανώμοτης κατάθεσης (άρθρα 224 και 225 Π.Κ.), παραπλάνησης σε ψευδορκία (άρθρο 228 Π.Κ.), απιστίας (άρθρο 390 Π.Κ.), απιστίας δικηγόρου (άρθρο 233 Π.Κ.), απιστίας σχετικής με την υπηρεσία (άρθρο 256 Π.Κ.), δωροδοκίας (άρθρα 235, 236 και 237 Π.Κ.), καταπίεσης (άρθρο 244 Π.Κ.), υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης (άρθρο 220 Π.Κ.), υπεξαγωγής εγγράφου (άρθρο 222 Π.Κ.), παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου (άρθρο 252 Π.Κ.), παράβασης καθήκοντος ( άρθρο 259 Π.Κ.), αδικήματος κατά των ηθών (άρθρα 336 έως 353 Π.Κ.), παράβασης της νομοθεσίας περί ναρκωτικών (Ν. 1729/1987, όπως εκάστοτε ισχύει), λαθρεμπορίας (Ν. 1165/1918, όπως ισχύει), τοκογλυφίας (άρθρο 404 Π.Κ.), περί μεσαζόντων (Ν. 5227/1931), καθώς επίσης και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα (Ν.2331/1996 όπως εκάστοτε ισχύει).
  6. Όποιος τελεί σε δικαστική συμπαράσταση.
  7. Όποιος έχει παυθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, δικαστικού λειτουργού, υποθηκοφύλακα και συμβολαιογράφου λόγω ποινικής καταδίκης.
  8. Όποιος έχει απολυθεί τελεσίδικα με απόφαση αρμόδιου συμβουλίου για πειθαρχικούς λόγους από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, δικαστικού λειτουργού, υποθηκοφύλακα και συμβολαιογράφου.
  9. Όποιος πάσχει από νόσο που τον καθιστά ανίκανο για να ασκήσει τα καθήκοντα του συμβολαιογράφου, εφόσον η νόσος πιστοποιείται από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή για τους δημοσίους υπαλλήλους.    

Αρθρο 24-Κρίσιμος χρόνος προσόντων και κωλυμάτων
  1. Ο υποψήφιος πρέπει κατά την ημέρα έναρξης του διαγωνισμού, όπως αυτή ορίζεται με την προκήρυξη και κατά την ημέρα του διορισμού του να συγκεντρώνει τα προσόντα των άρθρων 19, 20 και 22 του παρόντος, ενώ τα κωλύματα του άρθρου 23 δεν πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπό του κατά τα ίδια χρονικά σημεία.
 2. Ειδικά τη νόμιμη ηλικία του άρθρου 21 πρέπει να έχει ο υποψήφιος κατά το χρόνο έναρξης του διαγωνισμού που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο.   

Αρθρο 37-Ασυμβίβαστα     
  1. Τα έργα του Συμβολαιογράφου είναι ασυμβίβαστα με την ανάληψη υπηρεσίας στο Δημόσιο, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τις δημόσιες επιχειρήσεις ή οργανισμούς κοινής ωφέλειας με οποιαδήποτε νομική μορφή και αν λειτουργούν τα τελευταία, καθώς και με την άσκηση κάθε άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας ή υπηρεσίας.
  2. Κατ` εξαίρεση δεν είναι ασυμβίβαστα με τα έργα του Συμβολαιογράφου: α) η διδασκαλία νομικών ή παρεμφερών μαθημάτων σε ανώτατες και ανώτερες σχολές και σε υπηρεσίες του Δημοσίου, σε υπηρεσίες των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, β) η συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές ιδρυμάτων, σωματείων, οργανισμών ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και γ) η ανάθεση οποιωνδήποτε διοικητικών καθηκόντων, είτε παράλληλα με τα κύρια έργα του είτε κατ` αποκλειστικότητα.
  3. Ο Συμβολαιογράφος που ανακηρύσσεται υποψήφιος νομάρχης, δήμαρχος ή πρόεδρος κοινότητας τελεί σε αναστολή ως προς την άσκηση των συμβολαιογραφικών καθηκόντων. Σε περίπτωση εκλογής του η αναστολή διαρκεί όσο χρόνο έχει μία από τις ιδιότητες του προηγούμενου εδαφίου. Τo ίδιο ισχύει σε περίπτωση διορισμού συμβολαιογράφου ως περιφερειάρχη, αντιδήμαρχου ή εκλογής του ως προέδρου δημοτικού συμβουλίου. Η αναστολή δεν ισχύει για τους υποψήφιους και για εκείνους που θα εκλεγούν μέλη δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.
  4.  Συμβολαιογράφος, που έχει παραιτηθεί για να συμμετάσχει ως υποψήφιος σε βουλευτικές εκλογές, αν δεν εκλεγεί ή εκπέσει μετά την εκλογή του με απόφαση του Εκλογοδικείου ή εκλεγεί και λήξει η βουλευτική του θητεία, επαναδιορίζεται, ύστερα από αίτησή του στην ίδια ειρηνοδικειακή περιφέρεια. Αν η θέση του έχει στο μεταξύ καλυφθεί, ο επαναδιορισμός γίνεται σε υπεράριθμη προσωποπαγή θέση που καταργείται αυτοδικαίως όταν ο επαναδιορισμένος αποχωρήσει. Στην περίπτωση επαναδιορισμού παραδίδεται στον επαναδιορισθέντα συμβολαιογράφο το προσωπικό του αρχείο." 

**********

ΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής στον Πανελλήνιο Εισαγωγικό Διαγωνισμό Υποψηφίων Συμβολαιογράφων. Για την ολοκλήρωσή του διορισμού, ο διοριζόμενος Συμβολαιογράφος ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΤΟΝ ΟΡΚΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ενώπιον του αρμοδίου  Δικαστηρίου, δια του οποίου ορκίζεται να είναι πιστός στην Πατρίδα, να τηρεί το Σύνταγμα και τους Νόμους και να τηρεί ευσυνείδητα τα καθήκοντα του 

Τα Άρθρα 25-27 του Ν. 2830/2000 "Κώδικας Συμβολαιογράφων" ορίζουν:

" Άρθρα 25. Εισαγωγικός Διαγωνισμός Υποψηφίων Συμβολαιογράφων
1. Η πλήρωση των κενών θέσεων συμβολαιογράφων γίνεται με πανελλήνιο διαγωνισμό, ο οποίος προκηρύσσεται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης που εκδίδεται εντός του πρώτου τετραμήνου κάθε έτους και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο διαγωνισμός διενεργείται στις έδρες των Εφετείων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
2. Στην προκήρυξη ορίζεται ο συνολικός αριθμός θέσεων που θα πληρωθούν σε κάθε ειρηνοδικειακή περιφέρεια των Εφετείων της χώρας, με βάση τις κενές θέσεις που υπάρχουν δέκα (10) ημέρες πριν την ημέρα της έκδοσης της υπουργικής απόφασης, ο χρόνος έναρξης του διαγωνισμού, η κατανομή των εφετειακών περιφερειών στα εξεταστικά κέντρα της παραγράφου 1, και κάθε άλλο θέμα σχετικό με το διαγωνισμό.
3. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να είναι υποψήφιος μόνο για μία έδρα στην περιφέρεια του ειρηνοδικείου της προτίμησής του.
4. Για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης οι ακόλουθες επιτροπές:
 α) πενταμελής κεντρική επιτροπή με έδρα το Υπουργείο Δικαιοσύνης, η  οποία αποτελείται από: έναν (1) αρεοπαγίτη ως πρόεδρο, έναν (1) πρόεδρο εφετών των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, έναν (1) εισαγγελέα εφετών, οι οποίοι ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τον Προϊστάμενο των υπηρεσιών του δικαστηρίου όπου υπηρετούν, έναν (1) καθηγητή Νομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών που ορίζεται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης με τον αναπληρωτή του και τον πρόεδρο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου, ο οποίος ορίζει έναν συμβολαιογράφο Αθηνών ως αναπληρωτή του. Η επιτροπή αυτή έχει την ευθύνη επιλογής των θεμάτων στα εξεταζόμενα μαθήματα τα οποία είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους και της ασφαλούς μετάδοσής τους προς τα εξεταστικά κέντρα κατά τρόπο που θα διασφαλίζεται το αδιάβλητο των διαδικασιών.
β) τριμελής οργανωτική επιτροπή στην έδρα των εφετείων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, η οποία αποτελείται από έναν (1) πρόεδρο εφετών των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, έναν (1) εισαγγελέα εφετών και έναν (1) συμβολαιογράφο με τους αναπληρωτές τους. Η επιτροπή αυτή έχει την ευθύνη της διενέργειας του διαγωνισμού, του ελέγχου των δικαιολογητικών των υποψηφίων και του αποκλεισμού υποψηφίου από το διαγωνισμό με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον δεν συγκεντρώνει τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, και
γ) Ομάδες βαθμολόγησης στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, καθεμία των οποίων αποτελείται από δύο (2) προέδρους εφετών των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και έναν (1) συμβολαιογράφο και για τη βαθμολόγηση των γραπτών στις ξένες γλώσσες από καθηγητές ξένων γλωσσών πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. ή μέσης εκπαίδευσης, οι οποίες και έχουν την ευθύνη της βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων των υποψηφίων. Οι συμβολαιογράφοι ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τη Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος.
5. Η συγκρότηση και λειτουργία των επιτροπών και των ομάδων βαθμολόγησης - αναβαθμολόγησης της παραγράφου 4, η γραμματειακή τους υποστήριξη και κάθε σχετική λεπτομέρεια θα καθοριστεί με την έκδοση της προβλεπόμενης υπουργικής απόφασης της παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου.
6. Οι υποψήφιοι διαγωνίζονται σε θέματα:
α) Αστικού Δικαίου,

β) Εμπορικού Δικαίου,

γ) Πολιτικής Δικονομίας,

δ) Κώδικα Συμβολαιογράφων,

ε) Ειδικών νόμων της Οροφοκτησίας και κάθετης ιδιοκτησίας, του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, Δασικού Κώδικα, Φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων από οποιαδήποτε αιτία και τελών χαρτοσήμου, των νόμων για τη σύσταση και το σκοπό του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεως Ελλάδος, για τη διαδικασία κτηματογράφησης, για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου και για τη λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου (του οργανωμένου συστήματος με το ν. 2664) και για τις συμβάσεις επί κινητών ή απαιτήσεων υποκειμένων σε δημοσιότητα και για τις συμβάσεις παροχής ασφάλειας (ν. 2884).

Τα θέματα λαμβάνονται από την ύλη τη σχετική με τα καθήκοντα του συμβολαιογράφου και η εξέταση των μαθημάτων γίνεται με συνθετική παρουσίαση πρακτικού θέματος και ερωτημάτων θεωρητικού χαρακτήρα. Οι υποψήφιοι εξετάζονται προαιρετικά σε μία έως δύο από τις ξένες γλώσσες αγγλική, γαλλική, γερμανική. Οι εξετάσεις όλων των μαθημάτων είναι μόνο γραπτές.
7. Τα γραπτά δοκίμια των υποψηφίων βαθμολογούνται από τρεις (3) βαθμολογητές. Η κλίμακα βαθμολογίας των γραπτών δοκιμίων ορίζεται από 0 έως 20. Ο μέσος όρος των τριών (3) βαθμολογητών για κάθε μάθημα αποτελεί το βαθμό του υποψηφίου στο μάθημα, εφόσον η απόκλιση από τη μεγαλύτερη μέχρι τη μικρότερη βαθμολογία δεν είναι μεγαλύτερη των τριών (3) μονάδων. Αν η απόκλιση αυτή είναι μεγαλύτερη, το γραπτό αναβαθμολογείται από τα μέλη της κεντρικής επιτροπής εξετάσεων. Ο τελικός βαθμός του γραπτού στην περίπτωση αναβαθμολόγησής του είναι ο μέσος όρος που προκύπτει από το βαθμό των αρχικών βαθμολογητών και των αναβαθμολογητών, αφού αφαιρεθούν ο μεγαλύτερος και ο μικρότερος βαθμός.
Η συνολική βαθμολογία του κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών των πέντε (5) μαθημάτων, το οποίο προσαυξάνεται τόσες μονάδες όσες αντιστοιχούν στο γινόμενο του βαθμού που πέτυχε ο υποψήφιος σε κάθε ξένη γλώσσα με συντελεστή 0,10.
Ο βαθμός της ξένης γλώσσας λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της συνολικής βαθμολογίας σύμφωνα με τα ανωτέρω, εφόσον είναι ίσος ή μεγαλύτερος του δέκα (10). Από τους υποψηφίους διορίζονται σε κάθε ειρηνοδικειακή περιφέρεια για την κάλυψη των κενών θέσεων της προκήρυξης με τη σειρά βαθμολογίας εκείνοι που σε κανένα μάθημα δεν έλαβαν βαθμό μικρότερο των δέκα (10) μονάδων.
Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να λάβουν γνώση των γραπτών δοκιμίων μέσα σε είκοσι ημέρες από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
8. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιτυχόντων του ίδιου πίνακα διενεργείται κλήρωση. Μετά τη διαμόρφωση του τελικού πίνακα διορίζονται από αυτόν στις κενές θέσεις της προκήρυξης οι επιτυχόντες κατά φθίνουσα σειρά και μέχρι την πλήρωση όλων των κενών θέσεων.
9. Οι επιτυχόντες που καλούνται να διορισθούν οφείλουν, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της σχετικής πρόσκλησης, να δηλώσουν ότι αποδέχονται το διορισμό τους στο Ειρηνοδικείο στο οποίο πέτυχαν και να προσκομίσουν μέσα στην ίδια προθεσμία τα απαραίτητα για το διορισμό τους δικαιολογητικά. Αν η παραπάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, θεωρείται ότι αποποιήθηκαν το διορισμό τους.
10. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης ρυθμίζονται τα θέματα που σχετίζονται με την προκήρυξη του διαγωνισμού, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και το χρόνο υποβολής τους, τον τρόπο ελέγχου των προσόντων των υποψηφίων και γενικά κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την ομαλή και αδιάβλητη διεξαγωγή του διαγωνισμού και τη σύνταξη των
πινάκων επιτυχόντων και διοριζομένων. 
11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης καθορίζονται:
 α) ο τρόπος και το ύψος της αμοιβής των μελών της κεντρικής πενταμελούς επιτροπής,
 β) η αμοιβή των μελών των λοιπών επιτροπών και των ομάδων βαθμολόγησης - αναβαθμολόγησης,
γ) τα εξέταστρα που προκαταβάλλονται από τους υποψηφίους στην αρμόδια Οργανωτική Επιτροπή για την κάλυψη μέρους των δαπανών του διαγωνισμού.

Άρθρα 26. Διορισμός Συμβολαιογράφων
1. Ο διορισμός του συμβολαιογράφου γίνεται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η απόφαση του διορισμού κοινοποιείται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη δημοσίευσή της με έγγραφο του Υπουργού Δικαιοσύνης, που επιδίδεται στο διοριζόμενο κατά τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
3. Στο έγγραφο αυτό τάσσεται και εύλογη προθεσμία, που δεν μπορεί να υπερβεί τις τριάντα (30) ημέρες, για την ορκωμοσία του διοριζόμενου και την ανάληψη υπηρεσίας. Σε περίπτωση παράλειψης καθορισμού αυτής της προθεσμίας, θεωρείται ότι υπάρχει προθεσμία των τριάντα (30) ημερών.
4. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία της παραγράφου 2, η απόφαση για το διορισμό θεωρείται ότι επιδόΘηκε την τριακοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της και από την ημέρα αυτή αρχίζει η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών για την ορκωμοσία του διοριζόμενου και την ανάληψη των καθηκόντων.
5. Η ανάληψη των καθηκόντων του συμβολαιογράφου βεβαιώνεται με έκθεση εμφάνισης, που συντάσσεται ενώπιον του γραμματέα του οικείου πρωτοδικείου, ο οποίος αποστέλλει χωρίς υπαίτια βραδύτητα αντίγραφο της έκθεσης εμφάνισης και στον οικείο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο.

Άρθρα 27. Ορκωμοσία - Ανάκληση Διορισμού       
1. Ο διορισμός ολοκληρώνεται με τη δόση του όρκου.
2. Ο όρκος των Συμβολαιογράφων δίνεται σε δημόσια συνεδρίαση του αρμόδιου πολυμελούς πρωτοδικείου, μπορεί όμως να δοθεί και ενώπιον οποιουδήποτε άλλου δικαστηρίου, που ορίζεται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης.
3. Η απόφαση για το διορισμό ανακαλείται, αν ο διοριζόμενος δεν τον αποδέχθηκε είτε ρητά είτε σιωπηρά επειδή παρήλθε άπρακτη, από υπαιτιότητά του, η προθεσμία που τάσσεται στο προηγούμενο άρθρο για την ορκωμοσία και την ανάληψη καθηκόντων.
4. Διορισμός που έγινε κατά παράβαση των διατάξεων του Κώδικα αυτού ανακαλείται το αργότερο εντός διετίας από τη δημοσίευσή του, εκτός αν ο Συμβολαιογράφος προκάλεσε ή υποβοήθησε τον παράνομο διορισμό, οπότε η ανάκληση γίνεται χωρίς χρονικό περιορισμό.
5. Εκείνος του οποίου ο διορισμός ανακλήΘηκε, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, υπέχει για το χρόνο που εξετέλεσε τα καθηκοντά του τις ευθύνες του Συμβολαιογράφου και οι πράξεις του είναι έγκυρες.
6. Συμβολαιογράφος του οποίου ο διορισμός έχει ακυρωθεί κατά την τελευταία πενταετία για λόγους που ανάγονται στην ευθύνη της δημόσιας υπηρεσίας και  δεν συντρέχει κώλυμα διορισμού του κατά το άρθρο 23 επαναδιορίζεται ως υπεράριθμος στη θέση που έχει διοριστεί ή σε αυτήν που κατέχει καταλαμβάνοντας, κατά σειρά επιτυχίας, θέση που θα κενωθεί ή θα δημιουργηθεί στην ίδια έδρα."

**********

ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΕΣ (ΕΤΗΣΙΕΣ) ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ από τον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωοτοδικών  και ΣΕ ΕΛΕΓΧΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΕΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ  

Το Άρθρο 41 του Ν. 2830/2000 "Κώδικας Συμβολαιογράφων", ορίζει αυτολεξεί τα ακόλουθα:

"Αρθρο 41 - Επιθεώρηση Συμβολαιογράφων - Έλεγχος Κρατικών Συμβολαίων 

1. α) Η επιθεώρηση των συμβολαιογραφείων ενεργείται από τους κατά τόπους αρμόδιους εισαγγελείς πρωτοδικών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί επιθεωρήσεως των δικαστηρίων και των δικαστικών λειτουργών, σε συνδυασμό με τις διατάξεις αυτού του άρθρου.
   β) Η τακτική επιθεώρηση γίνεται μία φορά το χρόνο και η έκτακτη επιθεώρηση οποτεδήποτε.
   γ) Η επιθεώρηση γίνεται μόνο στο γραφείο του συμβολαιογράφου.
   δ) Δημόσιες διαθήκες όσο ζει ο διαθέτης δεν αποτελούν αντικείμενο επιθεώρησης.
2. Το διοικητικό συμβούλιο κάθε Συμβολαιογραφικού Συλλόγου, με απόφασή του, μπορεί να ορίζει μέλη ή υπαλλήλους του Συλλόγου να ενεργούν ελέγχους στους συμβολαιογράφους της περιφέρειάς τους για να διαπιστώνεται η συμμόρφωση προς τις διατάξεις αυτού του Κώδικα που αφορούν τα κρατικά συμβόλαια και κάθε άλλου νόμου που έχει σχέση με την εγκυρότητα και τη σύννομη κατάρτιση όλων των συμβολαιογραφικών πράξεων."
 

**********