ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΥΜΒΙΟΥΝΤΟΣ ΖΕΥΓΟΥΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΝΤΟΣ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΔΙΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ Ν.3719/2008 ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4356/2015


[- Σύμφωνα με το Άρθρο 56 § 3 εδ.β του Ν.4356/2015

Σύμφωνα συμβίωσης που έχουν καταρτιστεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος εξακολουθούν να διέπονται από το προϊσχύον καθεστώς, εκτός αν τα συμβαλλόμενα μέρη επιλέξουν να υπαχθούν συνολικά στις διατάξεις του παρόντος νόμου, κατά τους όρους της παραγράφου 1 του άρθρου 62.

Σύμφωνα με το Άρθρο 62 § § 1 και 2 του Ν.4356/2015: 

1. Με εξαίρεση τις ρυθμίσεις που ακολουθούν, τα σύμφωνα συμβίωσης που έχουν καταρτιστεί  μέχρι την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου εξακολουθούν να διέπονται από το ν. 3719/2008. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 7 του παρόντος νόμου (δηλαδή αυτές που αφορούν στη Λύση του Συμφώνου Συμβίωσης, οι προϋποθέσεις της οποίας αυστηροποιήθηκαν σε σχέση με τα προβλεπόμενα στον Ν.3719/2008) εφαρμόζονται και στα σύμφωνα αυτά. Τα μέρη έχουν δικαίωμα να υπαχθούν συνολικά στις διατάξεις του παρόντος νόμου με συμβολαιογραφική πράξη. Αντίγραφο της πράξης καταχωρίζεται στο ειδικό βιβλίο του Ληξιαρχείου, όπου είχε καταχωριστεί και η σύσταση του συμφώνου. 2. Σύμφωνα συμβίωσης που καταρτίζονται μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου διέπονται αοκλειστικά από τις διατάξεις αυτού. ] 

____________________________________________________________

 

ΑΡΙΘΜΟΣ  ............

ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ

ΣΥΜΒΙΟΥΝΤΟΣ ΖΕΥΓΟΥΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΝΤΟΣ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗ ΔΙΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ Ν.3719/2008 – ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ ................../.....-......-20......  ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ .............................................................  -

ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4356/2015

********

Στην Αθήνα Αττικής, σήμερα την ....................... [.......ητου μηνός .......................... του έτους δύο χιλιάδες δεκαεννέα [2019]ημέρα της εβδομάδας ..............................., στο συμβολαιογραφείο μου, ιδιοκτησίας του ακινήτου Βασιλικής Σταμελάτου, που βρίσκεται στο δεύτερο (Β') όροφο πολυκατοικίας κειμένης επί της οδού Νίκης αριθμός 33, σε εμένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών και κάτοικο Παλαιού Φαλήρου ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Ιωάννου ΡΑΜΜΟΥ, που εδρεύω στην Αθήνα, φέρω αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 077603568 και υπάγομαι φορολογικά στη Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών, εμφανίστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο:

ΑΦΕΝΟΣ: ο/η ….(όνομα).… ….(επίθετο)…. του ....(πατρώνυμο)….(επίθετο) …. και της ….(μητρώνυμο)…….(επίθετο) (το γένος .............................), ….(επάγγελμα)…, ο οποίος γεννήθηκε στ......... (τόπος γέννησης) στις ............... (ημερομηνία γέννησης) και κατοικεί στ.....  (τόπος κοινής κατοικίας του ζεύγους), επί της οδού ................. αριθμός ............., κάτοχος του επιδειχθέντος σε εμένα υπ’ αριθμόν ........................... Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε την .............η-.......-20........ από το ..........................., με ΑΜΚΑ: ............................,  αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) ....................., υπαγόμενος/η φορολογικά στη Δ.Ο.Υ. .......................... και

ΑΦΕΤΕΡΟΥ: ο/η ….(όνομα).… ….(επίθετο)…. του ....(πατρώνυμο)….(επίθετο) …. και της ….(μητρώνυμο)…….(επίθετο) (το γένος .............................), ….(επάγγελμα)…, η οποία γεννήθηκε στ......... (τόπος γέννησης) στις ............... (ημερομηνία γέννησης) και κατοικεί στ.....  (τόπος κοινής κατοικίας του ζεύγους), επί της οδού ................. αριθμός ............., κάτοχος του επιδειχθέντος σε εμένα υπ’ αριθμόν ........................... Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε την .............η-.......-20........ από το ..........................., με ΑΜΚΑ: ............................, αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) ....................., υπαγόμενος/η φορολογικά στη Δ.Ο.Υ. .........................., οι οποίοι ζήτησαν την σύνταξη και υπογραφή του παρόντος συμφώνου με το οποίο δήλωσαν, συνομολόγησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα ακόλουθα:

ΜΕΡΟΣ Α' – ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

Ι. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ

Οι συμβαλλόμενοι στο παρόν: ….(όνομα).… ….(επίθετο)…. του ....(πατρώνυμο)…. και της ….(μητρώνυμο)… και ….(όνομα).… ….(επίθετο)…. του ....(πατρώνυμο)…. και της ….(μητρώνυμο)…, δήλωσαν ότι  δυνάμει της υπ’ αριθμόν ...................../.....-.....-........ Πράξης Σύναψης Συμφώνου Συμβίωσης της Συμβολαιογράφου ..............................................................., η οποία καταχωρήθηκε νομίμως και εμπροθέσμως στα οικεία Βιβλία του Ληξιαρχείου του τόπου κοινής κατοικίας των εμφανισθέντων, ήτοι στο Ληξιαρχείο του Δήμου .........................., εκδοθείσης σχετικώς της υπό στοιχεία Πράξης: Αριθμός:....../ Τόμος:....../ Έτος:20...... Ληξιαρχικής Πράξης Συμφώνου Συμβίωσης του άνω Δήμου, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται νομίμως στο παρόν, συνήψαν Σύμφωνο Συμβίωσης, σύμφωνα με τις διατάξειW του Ν.3719/2008 «Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις» [ΦΕΚ τ. Α΄ 241/26.11.2008.

ΙΙ. ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΦΘΕΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ

Δυνάμει της ως άνω υπ’ αριθμόν .............../.....-.....-........ Πράξης Σύναψης Συμφώνου Συμβίωσης της Συμβολαιογράφου ..................................................., , οι συμβαλλόμενοι στο παρόν α) ….(όνομα).… ….(επίθετο)…. του ....(πατρώνυμο)…. και της ….(μητρώνυμο)… και β) ….(όνομα).… ….(επίθετο)…. του ....(πατρώνυμο)…. και της ….(μητρώνυμο)…, συνομολόγησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία, μεταξύ άλλων τα ακόλουθα, ως εχωρείτο η εν λόγω δυνατότητα από τις ενδοτικού δικαίου διατάξεις του Ν.3719/2008, ήτοι ειδικότερα:

- Στο Άρθρο 1ο  του Συμφώνου Συμβίωσης, συμφωνήθηκε ως προς το επώνυμο των συμβιούντων, ότι το συναφθέν Σύμφωνο Συμβίωσης δεν μεταβάλλει το επώνυμο των συμβαλλομένων και ότι ο αφενός στο παρόν συμβαλλόμενος δήλωσε προσέτι ότι συγκατίθεται ώστε η αφετέρου στο παρόν συμβαλλόμενη να χρησιμοποιεί στις κοινωνικές σχέσεις το επώνυμό του.

- Στο Άρθρο 2ο  του Συμφώνου Συμβίωσης, συμφωνήθηκε, ως προς τις περιουσιακές σχέσεις των συμβιούντων, ότι οι συμβαλλόμενοι, διατηρούν κατά τη διάρκεια του Συμφώνου Συμβίωσης την περιουσιακή τους αυτοτέλεια, τόσο για τα ανήκοντα κατά την σύναψη του Συμφώνου Συμβίωσης σ’ αυτούς περιουσιακά στοιχεία, όσο και για εκείνα, τα οποία αποκτήσουν στο μέλλον, κατά τη διάρκεια του Συμφώνου.

- Στο Άρθρο 3ο  του Συμφώνου Συμβίωσης, συμφωνήθηκε , ως προς το επώνυμο των τέκνων και τη γονική μέριμνα, ότι τα τέκνα, που τυχόν γεννηθούν κατά τη διάρκεια του Συμφώνου Συμβίωσης ή εντός τριακοσίων [300] ημερών από τη λύση ή την αναγνώριση της ακυρότητας του, θα φέρουν το επώνυμο του αφενός στο παρόν συμβαλλομένου, ήτοι: «.......................» αν πρόκειται για άρρεν τέκνο ή «....................» αν πρόκειται για θήλυ τέκνο, και ότι η γονική μέριμνα αυτών ανήκει και στους δύο γονείς και θα ασκείται από κοινού, εφαρμοζομένων αναλόγως των σχετικών για τη γονική μέριμνα  και επιμέλεια τέκνων εκ γάμου διατάξεων του Αστικού Κώδικα και

- Στο Άρθρο 7ο  του Συμφώνου Συμβίωσης, συμφωνήθηκε, ως προς την Διατροφή μετά τη Λύση του Συμφώνου Συμβίωσης, ότι σε περίπτωση λύσεως του συναφθέντος Συμφώνου Συμβίωσης με οποιονδήποτε από τους νόμιμα προβλεπόμενους τρόπους, αν ένας εξ αυτών δεν δύναται να εξασφαλίσει της διατροφή του από τα εισοδήματά του ή από την περιουσία του, ο έτερος συμβαλλόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση διατροφής του αδυνατούντος, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 του Ν.3719/2008 .

ΜΕΡΟΣ Β' –

ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΥΜΒΙΟΥΝΤΟΣ ΖΕΥΓΟΥΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΝΤΟΣ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗ ΔΙΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ Ν.3719/2008

ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4356/2015

ΗΔΗ σήμερα δια της παρούσης πράξης μου, οι συμβαλλόμενοι στο παρόν: α) ….(όνομα).… ….(επίθετο)…. του ....(πατρώνυμο)…. και της ….(μητρώνυμο)… και β) ….(όνομα).… ….(επίθετο)…. του ....(πατρώνυμο)…. και της ….(μητρώνυμο)…, δηλώνουν ότι ως προβλέπεται από τις διατάξεις των Άρθρων 56 παρ.3 και 62 παρ.1 του Ν.4356/2015 «Σύμφωνο Συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις», επειδή επιθυμούν από κοινού και εκ συμφώνου να υπαχθούν συνολικά και να υπάγουν συνολικά το ως άνω συναφθέν Σύμφωνο Συμβίωσης δυνάμει της ως άνω υπ’ αριθμόν ................/.......-.........-20..... Πράξης Σύναψης Συμφώνου Συμβίωσης της Συμβολαιογράφου ....................................................................,  προβαίνουν αυτοπροσώπως  και από κοινού στην ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ και του ΣΥΝΑΦΘΕΝΤΟΣ Συμφώνου Συμβίωσης ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4356/2015 και ως εκ τούτου το Σύμφωνο Συμβίωσης θα διέπεται συνολικά πλέον από τις διατάξεις του Ν.4356/2015 «Σύμφωνο Συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις», ως εκάστοτε ισχύει και τους κατωτέρω ειδικότερους όρους και συμφωνίες των συμβαλλομένων, ως αυτοί είχαν αποτυπωθεί και στο ήδη συναφθέν Σύμφωνο Συμβίωσης:  

Άρθρο 1ο

ΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΒΙΟΥΝΤΩΝ

**********

Το παρόν Σύμφωνο Συμβίωσης δεν μεταβάλλει το επώνυμο των συμβαλλομένων. Ο αφενός στο παρόν συμβαλλόμενος  ….(όνομα).… ….(επίθετο)…. του ....(πατρώνυμο)…. και της ….(μητρώνυμο)… δηλώνει ότι συγκατατίθεται η αφετέρου στο παρόν συμβαλλομένη ….(όνομα).… ….(επίθετο)…. του ....(πατρώνυμο)…. και της ….(μητρώνυμο)…  στις κοινωνικές σχέσεις να χρησιμοποιεί το δικό του επώνυμο.

Άρθρο 2ο

ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

**********

1. Στις προσωπικές σχέσεις των μερών του Συμφώνου Συμβίωσης μεταξύ τους εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τις σχέσεις  των συζύγων από το γάμο, εφόσον δεν υπάρχει διαφορετική ειδική ρύθμιση στον Ν.4356/2015 ή σε άλλον.

2. Στις μη προσωπικές σχέσεις των μερών μεταξύ τους  εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τις σχέσεις  των συζύγων από το γάμο. Οι συμβαλλόμενοι, διατηρούν κατά τη διάρκεια του Συμφώνου Συμβίωσης την περιουσιακή τους αυτοτέλεια, τόσο για τα ανήκοντα σήμερα σ’ αυτούς περιουσιακά στοιχεία, όσο και για εκείνα, τα οποία θα αποκτήσουν στο μέλλον, κατά τη διάρκεια του Συμφώνου.

Άρθρο 3ο

ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ ΤΕΚΝΩΝ

**********

Οι συμβαλλόμενοι αναγνωρίζουν ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο  9 του Ν. 4356/2015, το τέκνο που τυχόν γεννήσει η αφετέρου στο παρόν συμβαλλόμενη κατά τη διάρκεια του Συμφώνου Συμβίωσης ή εντός τριακοσίων [300] ημερών από τη λύση ή την ακύρωση του Συμφώνου Συμβίωσης, τεκμαίρεται ότι έχει πατέρα τον αφενός στο παρόν συμβαλλόμενο. Το τεκμήριο ανατρέπεται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Τα άρθρα 1466 επ. ΑΚ, καθώς και τα άρθρα 614 επ. ΚΠολΔ, εφαρμόζονται αναλόγως.

Σημειώνεται ότι η τυχόν ακύρωση του Συμφώνου δεν επηρεάζει την πατρότητα των τέκνων.

Άρθρο 4ο

ΕΠΩΝΥΜΟ ΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

**********

1. Τα τέκνα, που τυχόν θα γεννηθούν κατά τη διάρκεια του παρόντος Συμφώνου Συμβίωσης ή εντός τριακοσίων [300] ημερών από τη λύση ή την ακύρωσή του, συμφωνείται από κοινού και αμετακλήτως από τους συμβαλλομένους στο παρόν ότι θα φέρουν  το επώνυμο του αφενός στο παρόν συμβαλλομένου, ήτοι: «..............» αν πρόκειται για άρρεν τέκνο ή «.....................» αν πρόκειται για θήλυ τέκνο.

2.  Η γονική μέριμνα των τέκνων, που τυχόν θα γεννηθούν κατά τη διάρκεια του παρόντος Συμφώνου Συμβίωσης ή εντός τριακοσίων [300] ημερών από τη λύση ή την ακύρωσή του, θα ανήκει και στους δύο γονείς και θα ασκείται από κοινού. Οι διατάξεις  του ΑΚ για τη γονική μέριμνα των τέκνων που κατάγονται από γάμο εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση αυτή.  

3. Αν το σύμφωνο συμβίωσης λυθεί ή ακυρωθεί, για την άσκηση της γονικής μέριμνας εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 1513 ΑΚ.

Άρθρο 5ο

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

**********

1. Σε περίπτωση λύσης του Συμφώνου Συμβίωσης λόγω θανάτου ενός εκ των συμφωνούντων στο παρόν, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα που αφορούν τους συζύγους.

2. Με το παρόν Σύμφωνο Συμβίωσης και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 εδάφιο β΄ του Ν. 4356/2015, αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη δεν παραιτούνται από το δικαίωμα τους στη νόμιμη μοίρα.

Άρθρο 6ο

ΛΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ

**********

Το παρόν Σύμφωνο Συμβίωσης δύναται να λυθεί:

α) με νεότερη συμφωνία των συμβαλλομένων στο παρόν, η οποία θα συναφθεί αυτοπροσώπως ενώπιον Συμβολαιογράφου, δια συμβολαιογραφικού εγγράφου ή

β) με μονομερή συμβολαιογραφική δήλωση ενός εκ των συμβαλλομένων στο παρόν, εφόσον έχει επιδοθεί προηγουμένως με δικαστικό επιμελητή πρόσκληση για συναινετική λύση στο άλλο μέρος και έχουν παρέλθει τρεις [3] μήνες από την επίδοση ή

γ) αυτοδικαίως, αν συναφθεί γάμος μεταξύ των συμβαλλόμενων στο παρόν.

Στις ως άνω  υπό α) και β) περιπτώσεις, η λύση του παρόντος Συμφώνου Συμβίωσης επέρχεται και θα ισχύει από την κατάθεση του αντίστοιχου συμβολαιογραφικού εγγράφου (νεότερης συμβολαιογραφικής συμφωνίας λύσης ή μονομερούς συμβολαιογραφικής δήλωσης περί λύσης) στον κατά τόπο αρμόδιο Ληξίαρχο, όπου θα έχει καταχωρηθεί και η παρούσα σύσταση, ήτοι στο Ληξιαρχείο του Δήμου ........................ ενώ στην ως άνω υπό γ) περίπτωση, η λύση του παρόντος Συμφώνου Συμβίωσης επέρχεται αυτοδίκαια.

Άρθρο 7ο

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ

**********

Σε περίπτωση λύσεως του παρόντος Συμφώνου Συμβίωσης με οποιονδήποτε από τους ανωτέρω αναφερόμενους τρόπους, οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν αμοιβαία και συναποδέχονται αμοιβαία ότι σε περίπτωση λύσεως του συναφθέντος Συμφώνου Συμβίωσης με οποιονδήποτε από τους νόμιμα προβλεπόμενους τρόπους, αν ένας εξ αυτών δεν δύναται να εξασφαλίσει της διατροφή του από τα εισοδήματά του ή από την περιουσία του, ο έτερος συμβαλλόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση διατροφής του αδυνατούντος.

Άρθρο 8ο

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4356/2015

**********

Κατά ρητή συμφωνία των συμβαλλομένων στο παρόν, σε όσα θέματα δεν ρυθμίζονται διαφορετικά στο παρόν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.4356/2015 και κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 12 του Ν.4356/2015, άλλες διατάξεις νόμων που αφορούν αξιώσεις των συζύγων μεταξύ τους, καθώς και αξιώσεις, παροχές και προνόμια έναντι τρίτων ή έναντι του Δημοσίου εφαρμόζονται αναλόγως και στα μέρη του Συμφώνου, εφόσον δεν υπάρχει διαφορετική ειδική ρύθμιση στον Ν.4356/2015.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ:

Οι συμβαλλόμενοι στο παρόν δήλωσαν προσθέτως ότι η μόνιμη κοινή κατοικία τους είναι όπως μου δήλωσαν αυτοί υπεύθυνα, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, αυτή που δήλωσαν και αναφέρεται στην αρχή του παρόντος.

ΥΠΟΜΝΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥΣ:

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπέμνησα στους συμβαλλομένους,  ότι η παρούσα πράξη πρέπει να καταχωριστεί στο Ειδικό Βιβλίο του Ληξιαρχείου, όπου είχε καταχωριστεί και η σύσταση του Συμφώνου Συμβίωσης, ήτοι  στο Ληξιαρχείο του Δήμου ....................................., οι δε συμβαλλόμενοι μου δήλωσαν ότι θα αναλάβουν οι ίδιοι την επιμέλεια της κατάθεσης και καταχώρισης της παρούσης πράξεώς μου στο προαναφερθέν βιβλίο του Ληξιαρχείου.

Προς βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε η πράξη αυτή αυτό σε πέντε (5) φύλλα, επί της οποίας (ήτοι επί του πρωτοτύπου) επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου πενήντα λεπτών (0,50 €), εκδόθηκαν δε δύο (2) αντίγραφα αυτής, επί του οποίου ομοίως επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου πενήντα λεπτών (0,50 €). Για την σύνταξη του πρωτοτύπου της πράξης και την έκδοση δύο (2) αντιγράφων αυτής, εισπράχθηκαν ως συμβολαιογραφική αμοιβή συνολικά ....................................... (.................. €). Κατ’ εφαρμογή δε του άρθρου 62§3 του Ν. 3842/23-4-2010 και της εγκυκλίου ΠΟΛ. 1063/30-5-2016  του Υπουργείου Οικονομικών, επί της συμβολαιογραφικής αμοιβής, ήτοι επί του ποσού των ................................... (................), εισπράχθηκε περαιτέρω ο αναλογών Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) κανονικού συντελεστή (24%), ήτοι ............................................... (............. €) (................. € Χ 24% = ............... €).

Η παρούσα πράξη αφού διαβάστηκε από εμένα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι στο παρόν, βεβαιώθηκε για ολόκληρο το περιεχόμενό του και υπογράφηκε από τους συμβαλλομένους και από εμένα τη Συμβολαιογράφο, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ                 Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ) Ι. ΡΑΜΜΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ 2 & ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ (3ος όροφος)

T.K.10557 - ΑΘΗΝΑ

Τηλ.: 2103223454
Fax: 2103223456
Κιν.: 6973639770
e-mail: erammou@otenet.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ